Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Starkt högskolesamarbete kring nätbaserade kurser i biomedicin

Jobitti är undervisnings- och kulturministeriets spetsprojekt där fyra högskolor tillsammans utvecklar nätbaserade kurser och samarbete kring biomedicinsk utbildning.

I projektet deltar Åbo Akademi, Åbo universitet, Åbo yrkeshögskola och Östra Finlands universitet. Undervisnings- och kulturministeriet finansierar det tvååriga projektet (2018–2020) med 1,2 miljoner euro.

– Bio- och läkemedelsbranschen utvecklas snabbt, och utbildningen behöver hålla jämna steg med utvecklingen så de studerandes kompetens motsvarar arbetsgivarnas behov, säger universitetslektor, docent Leena Strauss från Åbo universitet.

En stor utmaning i biobranschen just nu är den nästan explosionsartade expansionen av kunskapsbasen inom området, där enskilda lärares kunnande inte räcker till. Inom Jobitti-samarbetet vill man förbättra utbildningens kvalitet och aktualitet med hjälp av gemensamma nätbaserade kurser högskolor emellan.

Åbo Akademi deltar i Jobitti genom att utveckla tre kurser: 1) Good Manufacturing Practice in the Context of Pharmaceutical Industry (tf prof. Outi Salo-Ahen), 2) Structural Bioinformatics in Biomedicine (docent Tiina Salminen) och 3) Bioinnovation (Tiina Salminen).

– Jobittis nätkurser täcker flera centrala och aktuella områden inom bio- och läkemedelsområdet. Som bäst är 23 olika nätkurshelheter under arbete, omfattande totalt 76 studiepoäng. Det gemensamma kursspråket är engelska, berättar projektets koordinator, docent Anni Wärri från Åbo universitet.

Jobitti har också siktet inställt på den växande marknaden för fortbildning. I universitetens nya finansieringsmodell betonas fortbildning mer än tidigare, och åtminstone en del av Jobitti-kurserna kommer att kunna utnyttjas i kursutbudet för livslångt lärande.

Starkt samarbete med näringslivet

Projektet ska också göra övergången till arbetslivet smidigare genom att ge utbildningsprogrammen i biomedicin större synlighet bland företag och andra intressenter, så att arbetsgivare bättre ska hitta det yrkesfolk de behöver.

På samma sätt vill man utveckla och stärka de studerandes egen yrkesidentitet.

Målsättningen är att utveckla ett konkret och aktivt samarbete mellan studerande, högskolor och företag inom biobranschen. Dels handlar det om att experter från företagen deltar i planeringen och genomförandet av undervisningen, och dels om att utveckla arbetslivsorienteringen som en viktig del av utbildningen redan från början av studierna.

– Representanter för näringslivet är i nyckelposition i det avseendet att de kan berätta vilken typ av kunnande som behövs i biobranschen. Det bidrar till att ytterligare förbättra undervisningens kvalitet, när både lärarnas kunnande och innehållet i läroplanerna förnyas, säger Anni Wärri.

Jobitti är ett utmärkt exempel på ett givande samarbete mellan högskolor och näringsliv. Alla parter bidrar med sitt specialkunnande, vilket möjliggör utnyttjandet av resurserna på bästa möjliga sätt. Ny information och nytt kunnande uppstår, vilket bidrar till att det erhållna resultatet är mera än endast summan av delprestationerna.

 

Texten har publicerats i längre format i tidningen Solubiologi 2/2019.