Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Östersjöforskare från Åbo Akademi i Finlands naturpanel – ska öka dialogen mellan vetenskap och politik

Miljöministeriet har utsett en ny naturpanel vars uppgift är att arbeta för biologisk mångfald och främja dialogen mellan forskare och politiker.

Naturpanelen är i likhet med Finlands klimatpanel ett oberoende vetenskapligt expertorgan som ska sammanställa, granska och klassificera vetenskaplig information om biodiversitet till stöd för beslutsfattare.

Christoffer Boström, biträdande professor i miljörelaterad Östersjöbiologi vid Åbo Akademi är en av panelens experter. Naturpanelen har sammanlagt 16 medlemmar och leds av Janne Kotiaho, professor i ekologi vid Jyväskylä universitet. Panelens mandatperiod är 1.5.2020–31.12.2023.

– Frågan om biodiversitet är invecklad. Det innefattar så mycket, allt från skyddsområden till arters egenskaper till hur ekosystemen levererar tjänster åt oss – en otroligt komplicerad helhet. Därför behövs naturpanelen som en direkt länk mellan forskare och beslutsfattare, säger Christoffer Boström.

– Sedan förra mandatperioden har arbetets karaktär ändrats till en betydligt aktivare roll tillsammans med riksdagens utskott och arbetsgrupper. Jag tror att vi kommer att få ta ställning till många svåra frågor.

Christoffer Boström
Östersjön och Skärgårdshavet är väldigt värdefulla områden, och där har miljö- och marinbiologin vid Åbo Akademi en stark och bred kompetens, säger Christoffer Boström.

Bland panelens medlemmar finns forskare från en lång rad discipliner representerade. Boström är gruppens enda marina forskare.

– Östersjön och Skärgårdshavet är väldigt värdefulla områden, och där har miljö- och marinbiologin vid Åbo Akademi en stark och bred kompetens. Jag är väldigt glad över att vi genom panelen får en plattform för att jobba tillsammans med riksdagen och att vi också kan identifiera och påverka behovet av ny forskning.

Boström framhåller att en annan viktig uppgift för panelen är att synliggöra betydelsen av artmångfald i samhällsdebatten.

– Under coronaepidemin har naturen och artmångfaldens roll verkligen accentuerats i debatten. Grunden till pandemier ligger ofta i kopplingen mellan människan och vilda djur, och klimatförändringen och människans skövling av värdefulla livsmiljöer är ofta grundorsaken till globala virussjukdomar.

– Samtidigt har många människor nu ett större behov än någonsin av naturens helande kraft, det är till exempel trängsel som aldrig förr i nationalparkerna. Många är ändå inte helt medvetna om hur naturen mår, att arter försvinner i snabbare takt än någonsin förut. Det är en oerhört oroväckande utveckling eftersom oceanernas växtplankton förser oss med syre, och utan pollinerande insekter kan vi förlora många av våra viktigaste dagliga livsmedel, säger Boström.

Naturpanelen har funnits sedan 2015

Miljöministeriet tillsatte en första naturpanel 2015. Den var då sammansatt av både forskare och tjänstemän. Från och med i år förtydligas panelens uppgifter så att den fördelas på två grupper: Finlands IPBES-naturpanel som är en oberoende forskarpanel, samt en nationell IPBES-arbetsgrupp som består av företrädare för olika ministerier, forskningsinstitut och andra aktörer som är centrala med tanke på naturvården.

– Arbetsfördelningen är i stort den att naturpanelen hämtar den globala och europeiska informationen till den nationella beslutsfattningen och biodiversitetspolitiken, medan arbetsgruppen för ut Finlands ställningstaganden till den internationella IPBES-organisationen, förklarar Boström.

Åbo Akademi har länge profilerat sig inom Östersjöforskning. Profileringsområdet Havet är ett av universitetets tyngdpunktsområden inom forskning. Målsättningen är att finna lösningar som möjliggör samexistensen av moderna samhällen och hav som främjar global hållbar tillväxt.