Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Negativa känslor kan vara ett tecken på ensamhet bland unga

Ensamhet bland unga människor uppstår både på grund av yttre och inre orsaker och verkar vara kopplat till exempelvis svårigheter med relationer, svag självkänsla och frågor om tillit, visar en studie vid Åbo Akademi. Ett stort ansvar faller på de vuxna.

Upplevelser av ensamhet kan enligt studien ofta kopplas samman med en eller flera orsaker, till exempel trauman, relationsproblematik, sviktande självkänsla, psykisk ohälsa, mobbning eller olika former av upplevd social press. Resultaten visade vidare att ensamhet kan vara övergående och uppstå utifrån situationsförändringar, och att begreppen att vara ensam och att uppleva ensamhet inte var desamma. Till exempel uppfattade personerna som deltog i studien inte att det var jobbigt att tillbringa tid på egen hand om det är självvalt, men att ofrivillig ensamhet kunde vara svårare att hantera. De upplevde också att ensamheten kunde variera beroende på varaktighet och djup.

– Ensamhet är en komplex och subjektiv upplevelse och kan vara av olika typ. Enligt några av dem som deltog i studien omfattade ensamheten ibland bara några timmar eller dagar, medan det för andra kunde vara fråga om en kronisk eller ”livslång” upplevelse av ensamhet. Det är alltså inte entydigt att förklara ensamhet i termer av att bo långt borta från andra eller sällan interagera med andra, tvärtom kan man vara omgiven av andra, ha digitala nätverk eller engagera sig i sociala aktiviteter men ändå uppleva en brist på en närmare social koppling som skulle lindra känslan av ensamhet, säger Jessica Hemberg, docent och äldre universitetslektor i vårdvetenskap.

Enligt studien är ungdomars och unga vuxnas sociala och känslomässiga ensamhet ofta kopplad till brister i deras relationsnätverk, till exempel en känsla att man varken accepteras eller passar in. Studien visade också att de som upplever ensamhet ofta kan känna sig handlingsförlamade då det kommer till att påverka sin situation, även om man kanske vet att man borde göra något för att minska ensamheten. Därtill uppkommer lätt negativa känslor som sorg, pessimism, fientlighet eller irritabilitet.

– Om man inte kan ta itu med ursprunget till sådana negativa känslor eller själv kan identifiera att man lider av ensamhet kan det vara svårt att minska sin ensamhet över tid. Därför är det viktigt att vuxna och yrkesverksamma kan urskilja och tolka möjliga tecken på ensamhet och negativa känslor hos unga. Det är också viktigt att vi avsätter tid och resurser för insatser som kan omvandla negativa tankemönster och satsar på skolmiljöer som är inkluderande för att lindra och minska ensamhet.

Studien genomfördes 2020-2022 genom intervjuer med 15 svensktalande finländare i åldern 17–30 inskrivna i gymnasie- eller universitetsmiljöer. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften ”International Journal of Adolescence and Youth” och kan läsas i sin helhet här: ”Loneliness as experienced by adolescents and young adults: an explorative qualitative study”

Mera information:
Jessica Hemberg, docent, äldre universitetslektor i vårdvetenskap
Telefon: 0503410917
E-post: jessica.hemberg@abo.fi