Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Nästan 2 miljoner euro till Åbo Akademi för forskningsprofilering

Åbo Akademi beviljas 1,9 miljoner euro för att profilera sin forskning. Finansieringen beviljas av Finlands Akademi och landets alla universitet har haft möjligheten att lämna in ansökan för dessa. Åbo Akademi fick goda betyg i evalueringen, 5 av 6 poäng och rankades som nummer 5 av 13 ansökningar. Vicerektor med ansvar för forskningen, Niklas Sandler, är nöjd med resultatet.

– Vi är otroligt nöjda att vi kan fortsätta det långsiktiga profileringsarbetet med nya satsningar och att vi klarat oss väldigt bra i den nationella jämförelsen. Den internationella expertpanelen som evaluerat ansökningarna är övertygad av vår approach. Det känns bra, säger Sandler.

Finansieringen ska användas för att vidareutveckla de fyra befintliga tyngdpunktsområdena inom forskning, som är
1) Molekylär process- och materialteknik
2) Minoritetsforskning
3) Läkemedelutveckling och diagnotisk
4) Havet

Läs mera om profilerna på vår webbplats.

Särskilda satsningar kommer bland annat göras nu på så kallad impact, det vill säga forskningens genomslagskraft och samhällsnytta.

– Vi vill bli ännu bättre på hur vi arbetar på ett mångdiscliplinärt sätt inom vårt eget universitet och med våra akademiska partners nationellt och internationellt. Dessutom vill vi satsa mera på hur vi samarbetar med det omgivande samhället för att tillsammans skapa ny relevant kunskap och mervärde, säger Sandler.

Finlands Akademis totala finansiering på 50 miljoner euro fördelades mellan tolv universitet. Finansieringen beviljas för fyra år och beloppen varierar mellan 400 000 euro och 14 miljoner euro.

Profileringsfinansieringen utlystes nu för fjärde gången. Arbetsfördelningen och samarbetet mellan universiteten var ett särskilt tema, precis som i höstens utlysning. Ett nytt element i höstens utlysning var öppen tillgång till forskningsresultat, open access, som syftar till att utveckla forskningsförutsättningarna inom profileringsområdet.

Utgående från sina strategiska mål tar universiteten i ansökningarna fram konkreta planer för att utveckla forskningens kvalitet och förutsättningar för genomslag. I ansökningarna beskriver universiteten sina profileringsområden liksom hur dessa ska utvecklas. Profileringsområdets samarbete och arbetsfördelning mellan universitet och andra organisationer utgör en viktig del av ansökan. En tidtabell fastställs för utvecklingsarbetet och åtgärderna och dessutom ges en beskrivning av resurser, riskhantering och uppföljning.

Finansiering söktes för totalt 36 profileringsområden, varav åtta inte har finansierats tidigare. Inom merparten av de profileringsområden som fördes fram i ansökningarna pågår redan universitetets utvecklingsarbete med hjälp av tidigare beviljade profileringspengar. Finansiering söktes bland annat för att främja interdisciplinär forskning och i ännu högre grad fördjupa samarbetet mellan profileringsområden. Universiteten planerar att använda finansieringen främst för att rekrytera forskare.

En internationell expertpanel utvärderade universitetens ansökningar. Bedömningspanelen besitter expertis i egenskap av europeiska universitetsrektorer och vicerektorer med mångsidig erfarenhet av reformer till stöd för universitetens forskningsverksamhet. Fyra av panelens sju medlemmar har även i tidigare utlysningar deltagit i bedömningen av ansökningar om profileringsfinansiering.

Finansieringen fördelades enligt följande:
Aalto-universitetet                               11 700 000
Helsingfors universitet                        14 000 000
Jyväskylä universitet                           4 000 000
Lapplands universitet                          400 000
Tammerfors tekniska universitet         3 000 000
Tammerfors universitet                       3 000 000
Uleåborgs universitet                          5 900 000
Vasa universitet                                  1 400 000
Villmanstrands tekniska universitet    1 000 000
Åbo Akademi                                      1 900 000
Åbo universitet                                    2 200 000
Östra Finlands universitet                   1 500 000

Finlands Akademis pressmeddelande.