Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Namnstark delegation stöder Åbo Akademis juristutbildning

En delegation bestående av jurister, beslutsfattare, företrädare för näringsliv och vetenskapssamfundet i Finland och Norden stöder en fullskalig juridisk utbildning vid Åbo Akademi.

Enligt delegationens ordförande Allan Rosas, ordförande för EU:s domartillsättningskommitté, är den nuvarande situationen utbildningspolitiskt oförnuftig och orättvis för de studerande.

– Under min tid som professor vid Åbo Akademi såg jag på nära håll det på sikt ohållbara i att utbildningen av fullvärdiga jurister inte kunde föras i hamn vid Åbo Akademi. En juris magisterutbildning vid Åbo Akademi skulle stärka den svenskspråkiga utbildningen av jurister i Finland, inklusive Åland, utan att påverka den totala mängden studieplatser i juridik.

Rosas, som själv är alumn från Åbo universitet, säger att en reform skulle stärka samarbetet mellan de två Åbouniversiteten och innebära att befintliga resurser skulle användas på ett mångsidigare och effektivare sätt.

–  Alla vinner på den här reformen. Inga resurser splittras utan de snarare stärks. Helsingfors universitets utbildning av jurister på svenska i Helsingfors och Vasa kan naturligtvis fortsätta som hittills och Åbo Akademi samarbetar säkert gärna också med dessa enheter.

Åbo Akademis utbildningsrätt inom det juridiska utbildningsområdet omfattar i dag rättsnotarieexamen på kandidatnivå. För att förbättra tillgången till en kontinuerlig studiestig och för att möta behovet av juridisk kompetens på svenska har Åbo Akademi anhållit om fullständig utbildningsrätt inom det juridiska utbildningsområdet.

En magisterutbildning i juridik vid Åbo Akademi skulle enligt planerna att fördjupa sig särskilt inom två områden: utrikeshandel och kommersiell juridik samt internationell rätt och mänskliga rättigheter. De är redan i dag viktiga fokus i undervisningen och forskningen vid Åbo Akademi.

Delegationen kommer också att ha en rådgivande roll i utvecklandet av juristutbildningens tyngdpunktsområden, forskarutbildningens inriktning och kompetensutvecklingen.

– Åbo Akademi har haft undervisning i juridik på professorsnivå sedan 1920-talet och har utgjort en viktig juridisk forskarmiljö i både nationellt, nordiskt och internationellt hänseende. Åbo Akademi har i tid förstått att satsa på internationell handel och transport, miljöjuridik, mänskliga och minoritetsrättigheter och andra angelägna utmaningar, framhåller Rosas.

– Juristutbildningen kommer dessutom att kunna falla tillbaka på den delegation av välkända finländska och nordiska jurister, professorer och samhällspåverkade som utfäst sig att stöda reformen, säger Rosas.

Enligt Mikael Lindfelt, prorektor med ansvar för grundutbildningen, är delegationen i sig ett styrkebevis på hur Åbo Akademi vill utvecklas.

– Med stöd av denna namnstarka skara kunniga personer kan vi bygga upp en stark juridisk kompetensmiljö med förgreningar i väldigt många sammanhang. Vi talar om både stöd, nätverk och utvecklingspotential, säger Lindfelt.

För mera information, kontakta:

Mikael Lindfelt, prorektor, Åbo Akademi
tfn 050 544 2628
e-post mikael.lindfelt@abo.fi


Rådgivande delegation för att stöda rättsnotarieutbildningens utvecklande till en juris magisterutbildning vid Åbo Akademi:

Esko, Timo, JD, tidigare president för Åbo hovrätt och Högsta domstolen

Honka, Hannu, professor emeritus i internationell handelsrätt, Åbo Akademi

Kaila, Heidi, lagstiftningsråd, statsrådets kansli

Kakkonen, Kyösti, verkställande direktör, kommerseråd

Klami, Laura, ledande stadsjurist, Åbo stad

Kleineman, Jan, professor emeritus i civilrätt, Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholms universitet

Knuts, Gisela, chef för advokatbyrå Roschiers Helsingforsbyrå; ordförande för Stiftelsens för Åbo Akademis styrelse

Kumpula, Anne, professor i miljörätt och dekanus för juridiska fakulteten vid Åbo universitet

Lind, Anna-Sara, professor i offentlig rätt, Uppsala universitet

Manner, Matti, advokat, lagman, Brander & Manner, tidigare ordförande för Finlands Advokatförbund

Mestad, Ola, professor, direktör för Nordiskt Institut för sjörätt, Universitetet i Oslo

Nordlund, Roger, lagtingsledamot, Åland

Nordström, Nina, dr.iur., ambassadör, Finlands ständiga representant vid Europarådet

Nygård, Kenneth, president för Åbo hovrätt; tidigare lagman vid Egentliga Finlands tingsrätt

Rosas, Allan, JD, JD h.c., PD h.c., ordförande för EU:s domartillsättningskommitté, docent i Europarätt vid Helsingfors universitet; professor emeritus i statsrätt och folkrätt, Åbo Akademi, tidigare domare vid EU-domstolen

Ruohola, Jarkko, advokat, VD för Lukander & Ruohola, tidigare ordförande för Finlands advokatförbund

Schelin, Johan, professor i sjö- och transporträtt, föreståndare för Axel Ax:son Johnsons institut för sjö- och annan transporträtt vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet; docent i civilrätt, Åbo Akademi

Slotte, Johan, VH, EMBA, partner vid den juridiska byrån Smartius Oy, tidigare vice VD i Teleste Oyj

Spiliopoulou Åkermark, Sia, JD, docent i folkrätt, direktör för Ålands fredsinstitut, tidigare t.f. professor i statsrätt och folkrätt, Åbo Akademi

Taxell, Christoffer, minister; tidigare justitie- och undervisningsminister och kansler för Åbo Akademi

Wallin, Stefan, Senior Advisor; tidigare kulturminister och försvarsminister

Waris, Emil, kanslichef vid högsta förvaltningsdomstolen

Weckström, Katja, professor i handelsrätt vid Östra Finlands universitet

Wetterstein, Peter, professor emeritus i privaträtt med allmän rättslära, Åbo Akademi