Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Mofi-elever vill öva praktiskt och lära sig fler ämnesspecifika ord

Mofi-elever uppskattar generellt den modersmålsinriktade undervisningen och anser att en bred och djup förståelse av finska är nödvändig för att fullvärdigt kunna delta i studier, arbetsliv och det finländska samhället. Det visar en studie som undersökt elevers perspektiv på mofi-undervisning i Svenskfinland.

Eleverna upplever att språkkunskaperna är ett sätt att främja social rättvisa och individens roll i samhället. Det framkommer i en undersökning baserad på 14 intervjuer med totalt 42 elever i årskurserna 6 och 9. Eleverna i studien intervjuades under höstterminen 2020 och kom från tre olika tvåspråkiga områden i regioner längs väst- och sydkusten i Svenskfinland.

– Hittills är forskning på mofi-undervisningen väldigt begränsad och handlar egentligen närmast om nationella kartläggningar av kunskaper i finska i årskurs 6 och 9, där mofi ingår. Den här undersökningens resultat är beaktansvärda då de visar mofi-elevernas egna reflektioner kring en lärokurs som redan länge varit etablerad, säger Katri Hansell, forskningsledare i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi.

Resultaten visar att eleverna själva ser förkunskaper i finska och förmågan att använda språket som viktigaste förutsättningar för att delta i mofi-undervisning. Samtidigt visar studien att muntliga språkfärdigheter, särskilt i vardagliga situationer, är det område där eleverna känner sig mest kompetenta. Eleverna anser att de muntliga färdigheterna utgör grunden för till exempel grammatik, litteracitet (särskilt skrivande), ordkunskap och ämnesspecifikt språkbruk. Det område där eleverna gärna skulle se en utveckling är ett bredare ordförråd, särskilt i specifika ämneskontexter.

– Vi kan konstatera att det skulle vara viktigt med mer ämnesövergripande och helhetsskapande språkundervisning. Det här skulle vara speciellt värdefullt för mofi-eleverna som ju redan kan det vardagliga språkbruket från hemmet och fritiden, men som kanske inte behärskar terminologi som hänför sig till specifika ämnes- eller vetenskapsområden.

Vidare visade undersökningen att eleverna har en positiv och funktionell syn på grammatik och skrivande trots att områdena ibland kan vara utmanande.

Forskarna bakom studien understryker att det finns ett betydande behov av ytterligare studier om mofi-undervisning. Till exempel saknas omfattande studier om mofi-lärares förståelse av lärokursen och klassrumsstudier som fokuserar på undervisningspraxis och metoder inom mofi-undervisning.

Artikeln ”Hur stärka tvåspråkiga elevers finska i svenskspråkig skola? En studie av modersmålsinriktad finska ur elevperspektiv” har publicerats i tidskriften Nordand och kan läsas i sin helhet här: https://www.idunn.no/doi/10.18261/nordand.18.2.5 eller här: Hansell_Pörn_Rebers_2023_Hur_stärka_tvåspråkiga_elevers_finska_i_svenskspråkig_skola_parallellpublicering

 

Mera information:

Katri Hansell, forskningsledare i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi
E-post: katri.hansell@abo.fi
Telefon: +358 505125456