Kirjoita tähän hakemasi!

Lehdistötiedote

Lehdistötiedote

Äidinkielenomaisen suomen oppilaat haluavat harjoitella käytännönläheisesti ja oppia lisää ainekohtaisia sanoja

Äidinkielenomaiseen suomen kielen opetukseen (mofi = modersmålsinriktad finska) osallistuvat oppilaat ruotsinkielisissä kouluissa , arvostavat yleisesti mahdollisuutta öidinkielenomaiseen suomen kielen opiskeluun. Oppilaat pitävät laajaa ja syvällistä suomen kielen hallintaa välttämättömänä, jotta he voivat osallistua täysipainoisesti opiskeluun, työelämään ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Tämän osoittaa tutkimus, jossa selvitettiin oppilaiden näkökulmaa mofi-opetukseen ruotsinkielisissä kouluissa.

Oppilaat kokevat kielitaidon keinona edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja yksilön roolia yhteiskunnassa. Tämä käy ilmi tutkimuksesta, jossa 14 ryhmähaastattelussa haastateltiin yhteensä 42 6.- ja 9.-luokkalaista. Tutkimukseen osallistuneita oppilaita haastateltiin syyslukukaudella 2020, ja he tulivat kolmelta eri kaksikieliseltä alueelta länsi- ja etelärannikolla.

– Tähänastinen mofi-opetuksen tutkimus on hyvin vähäistä ja liittyy oikeastaan lähinnä kansallisiin kartoituksiin, jossa on kartoitettu 6. ja 9. luokkalaisten suomen kielen taitoja, joihin myös mofi kuuluu. Tämän tutkimuksen tulokset ovat huomionarvoisia, koska ne heijastavat oppilaiden omia pohdintoja jo pitkään käytössä olleesta oppimäärästä, sanoo johtava tutkija Katri Hansell Åbo Akademista.

Tulokset osoittavat, että oppilaat itse kokevat suomen kielen pohjatietojen ja taidon käyttää kieltä tärkeimmiksi edellytyksiksi osallistua mofi-opetukseen. Samalla tutkimus osoittaa, että suullinen kielitaito erityisesti arjen tilanteissa on alue, jonka oppilaat kokevat hallitsevansa parhaiten. Suulliset taidot ovat oppilaiden mielestä perusta esimerkiksi kieliopille, luku- ja kirjoitustaidolle, sanastolle ja ainekohtaiselle kielenkäytölle. Kehityskohteena oppilaat näkevät sanavaraston, erityisesti liittyen muiden oppiaineiden sisältöihin.

– Voidaan todeta, että olisi tärkeää lisätä oppiainerajat ylittävää ja kokonaisvaltaista kielenopetusta. Tämä olisi erityisen arvokasta mofi-oppilaille, jotka tuntevat jo arkisen kielenkäytön kaksikielisen kodin ja vapaa-ajan ansiosta, mutta eivät ehkä hallitse tiettyihin oppiaineisiin tai tieteenaloihin liittyvää terminologiaa.
Lisäksi tutkimus osoitti, että oppilailla on positiivinen ja tarkoituksenmukainen näkemys kieliopista ja kirjoittamisesta, vaikka nämä alueet voivat joskus olla haastavia.

Tutkimuksen tekijät korostavat, että äidinkielenomaista kieltenopetusta (suomi ja ruotsi) koskevalle lisätutkimukselle on huomattava tarve. Esimerkiksi laajoja tutkimuksia siitä, miten opettajat ymmärtävät oppimäärän tai mofi-opetuksen opetuskäytäntöihin ja menetelmiin keskittyviä luokkahuonetutkimuksia ei ole tehty.

Artikkeli ”Hur stärka tvåspråkiga elevers finska i svenskspråkig skola? En studie av modersmålsinriktad finska ur elevperspektiv” on julkaistu Nordand-lehdessä. Sen voi lukea kokonaisuudessaan täällä: https://research.abo.fi/sv/publications/hur-st%C3%A4rka-tv%C3%A5spr%C3%A5kiga-elevers-finska-i-svenskspr%C3%A5kig-skola-en-st

 

Lisätietoja:
Katri Hansell, johtava tutkija Åbo Akademissa
sähköposti: katri.hansell@abo.fi
Puhelin: +358 505125456