Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Känslan av skol­tillhörighet viktig för ungas välmående – men lyckas skolorna i Finland skapa en socialt jämlik miljö för alla?

Skolor i Finland hanterar i allmänhet mobbning bättre än skolor i många andra europeiska länder – men gäller detta alla studerandegrupper? Siffror visar att unga med invandrarbakgrund i Finland oftare utsätts för mobbning och etnisk diskriminering än ungdomar av finländsk härkomst.

En ny studie från forskare vid Åbo Akademi granskar den sociala ojämlikhetsklyftan mellan ungdomar av finländsk härkomst och invandrarungdomar i Österbotten. Forskarna tittade på mobbning och etnisk diskriminering och hur det här påverkade ungdomarnas känsla av skoltillhörighet.

– Hela 8,5 procent av Finlands befolkning består av invandrare, och siffran växer hela tiden. Så gott som alla finländska unga har klasskamrater med invandrarbakgrund. Men fördomar mot invandrare finns ändå kvar. Det finns överhuvudtaget väldigt lite forskning kring unga invandrare och mobbning. Vi ville därför granska huruvida alla unga behandlas rättvist av skolkamrater och lärare, säger Isik Ulubas, doktorand i utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi.

Studien visar att invandrarunga löper tre gånger större risk att bli mobbade och diskriminerade av kamrater och lärare än ungdomar av finländsk härkomst. Det leder till att de inte känner sig hemma i skolan, och själva uppvisar tre gånger mer våldsamt beteende än finländska unga.

Att känna så kallad skoltillhörighet är mycket viktigt i tonåren, framhåller forskarna. Med skoltillhörighet avses alltså i vilken utsträckning elever känner sig personligen accepterade, respekterade, inkluderade och stöttade av andra i skolans sociala miljö.

Tidigare forskning har visat att när ungdomar känner sig accepterade av skolkamrater och lärare ökar deras känsla av skoltillhörighet. De är mindre benägna att hoppa av skolan och är framför allt mindre våldsamma. Unga som däremot ständigt utsätts för mobbning och diskriminering riskerar att som vuxen ha lägre utbildning, lägre inkomster och fler hälsoproblem än den övriga befolkningen.

– Detta är ett allvarligt problem ur ett jämlikhetsperspektiv. Vi efterlyser mer forskning och bättre samarbete mellan forskare, lärare och beslutsfattare för att vi ska kunna förbättra den nuvarande situationen. Varje barn, oberoende av härkomst, har rätt till en socialt jämlik och rättvis skolmiljö, säger Isik Ulubas.

I studien som utfördes 2019 deltog 1 827 elever på högstadiet och gymnasiet i både finsk- och svenskspråkiga skolor i Österbotten.

Kontakt:

Isik Ulubas-Varpula, doktorand i utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi
tfn: +358 46 840 8661
e-post: isik.ulubas@abo.fi

Referenser:

Ulubas, I. Z., Björkqvist, K., & Söderberg, P. (2021). Perceived Ethnic Discrimination and School Connectedness among Adolescents in Finland: Role of Family Background and Sex. Journal of Educational, Health, and Community Psychology, 10 (2), 318 ‒ 339.

Ulubas, I. Z., Björkqvist, K. (2019, October 22-24). Perceived ethnic discrimination (PED), aggression and school connectedness among the adolescents in Finland [Oral presentation]. ISRA Special Regional Meeting, Jerusalem, Israel.