Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Högskolorna samlar information om utexaminerades arbetsmarknadssituation

Omkring 40 000 utexaminerade från universitet och yrkeshögskolor får varje år en karriäruppföljningsenkät. Enkäten skickas till utexaminerade fem år efter magisterexamen eller examen från yrkeshögskola (yh-examen och högre yh-examen). Till utexaminerade doktorer skickas enkäten tre år efter examen. Ungefär en tredjedel av målgruppen brukar svara. Enkäten genomförs under oktober och november.

Undersökningarna ger aktuell information om de utexaminerades karriärer, arbetsmarknadssituation, behov av tilläggsutbildning och utbildningens arbetsmarknadsrelevans. Resultaten utnyttjas bland annat för att utveckla undervisningen och för karriärrådgivning. Genom att svara på enkäten hjälper alumnerna nuvarande och framtida studerande med karriärplanering.

Det finns en lång tradition inom universiteten att samla in information om de utexaminerades situation efter examen. Den första nationella karriäruppföljningsenkäten genomfördes redan 2004. Inom yrkeshögskolorna har datainsamlingen inte varit systematisk, utan information har samlats in oregelbundet med flera olika metoder. Höstens nationella karriäruppföljning är den tredje för yrkeshögskolesektorn. En systematisk insamling med liknade frågor inom både universitets- och yrkeshögskolesektorn gör det möjligt att jämföra resultaten.

Högskolestuderande nöjda med examen och karriär

Av de utexaminerade från yrkeshögskolor var 82 procent nöjda med sin examen och 85 procent nöjda med sin karriär hittills.

De som i sitt arbete kunde utnyttja kunskaper de förvärvat vid yrkeshögskolan och vilkas arbete motsvarade utbildningens kravnivå var i högre grad nöjda med examen och karriär. Av de som utexaminerats från universiteten var 85 procent nöjda med sin examen och likaså 85 procent nöjda med sin karriär. Beskrivande för nöjdheten är att 87 procent skulle rekommendera sin universitetsutbildning till andra.

Karriäruppföljningsenkäten visar att viktiga egenskaper i arbetslivet är till exempel förmåga att lära sig och tillägna sig nytt, initiativförmåga, samarbetsförmåga, stresstålighet och problemlösningsfärdigheter. Det finns vissa branschvisa skillnader i behoven av kompetenser, men de här nyckelfärdigheterna behövs i de flesta arbetsroller.

Utexaminerade från universitet flyttar till huvudstadsregionen – yrkeshögskolornas alumner sysselsätts i den egna regionen

Universiteten och yrkeshögskolorna har olika uppgifter i utbildningen av kompetent arbetskraft. Yrkeshögskolorna utbildar främst för regionens behov, medan universitetens uppgift är att producera högkvalitativ forskningsexpertis för hela landets behov. Universitetsstuderande är rörligare än yrkeshögskolornas studerande. Universitetssektorns alumner placerar sig i högre grad i Nyland och på tillväxtorter än yrkeshögskolornas alumner.

Av de utexaminerade från universiteten i Finland är 45 procent sysselsatta i Nyland och motsvarande siffra för yrkeshögskolor är 34 procent. Om man endast beaktar dem som har studerat utanför Nyland, har 34 procent av de universitetsstuderande flyttat till Nyland efter examen och på motsvarande sätt har 23 procent av de yrkeshögskolestuderande sysselsatt sig i Nyland.

Enligt karriäruppföljningsenkäten har yrkeshögskolorna stor inverkan på utbildningen av kompetent arbetskraft och företagare i sin region. Resultaten från yrkeshögskolorna visar på en stark regional centrering vid yrkeshögskolestäderna. Även huvudstadsregionen attraherar utexaminerade från yrkeshögskolor.

Tidigare resultat tillgängliga

När man jämför de gemensamma resultaten från universiteten och yrkeshögskolorna blir det klart att det inte finns betydande skillnader mellan sektorerna. Däremot finns det större skillnader mellan utbildningsområdena. Den utexaminerades utbildningsområde har större betydelse för resultaten än den högskola man utexaminerats ifrån.

Resultaten från universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljning finns allmänt tillgängliga i Utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen.fi. Resultat finns även i webbtjänsten Töissä.fi som stöder de studerandes karriärplanering. Där hittas ett brett urval exempel av branscher och yrkestitlar och till dem hörande karriärberättelser.

Användbara länkar:

Vipunen.fi (→ Yrkeshögskoleutbildning/Universitetsutbildning → Karriäruppföljning)
Aarresaari.net
Uraseurannat.fi
Töissä.fi

Kontaktuppgifter:

Universitetens karriäruppföljning
Matias Erlund, Aarresaari-nätverket, arbetsgruppen för karriäruppföljning
Telefon: 02 215 4116
E-post: matias.erlund@abo.fi

Yrkeshögskolornas karriäruppföljning
Satu Helmi, AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön hankkeen projektipäällikkö
Telefon: 050 598 5563
E-post: satu.helmi@turkuamk.fi