Skriv här det du söker efter!

Funktionella material hjälper cancermediciner hitta rätt

Funktionella material hjälper cancermediciner hitta rätt

Mindre smärta, effektivare behandlingar, färre biverkningar och snabbare återhämtning – i framtidens hälso- och sjukvård kommer smarta material ha allt större betydelse.

Åbo Akademis forskningsprofil Lösningar för hälsa fokuserar på ett friskt liv.

Profilen kombinerar en rad tvärvetenskapliga forskningsområden, allt från bland annat farmaceutiska vetenskaper, biokemi, molekylär- och cellbiologi till medicinska material, biomedicinsk avbildning till psykologi, logopedi, hälsovetenskaper och till och med informationsteknik och ekonomi.

– De omvälvande demografiska förändringarna i vårt samhälle är en stor utmaning. Vi lever längre än tidigare generationer och förväntar oss vara friska och aktiva också efter att vi gått i pension, säger Jessica Rosenholm, professor i farmaci vid Åbo Akademi och ordförande för forskningsprofilens styrgrupp.

– Vi vill anta den här utmaningen. Vårt ambitiösa mål är inget mindre än att bidra till ett långt liv och en livslång hälsa.

En medicinsk verktygslåda

Hongbo Zhang är biträdande professor inom profileringsområdet Lösningar för hälsa, akademiforskare och gruppledare för en multidisciplinär grupp på 20 forskare som arbetar med att utforma olika funktionella material.

Funktionella material avser olika konkreta material som är utformade för att ha specifika egenskaper. Materialen utnyttjas för att lösa olika kliniska och biologiska problem.

– Tillämpningarna av funktionella material inom medicinen är mycket intressanta och av stor betydelse. Man kan säga att funktionella material fungerar som en verktygslåda. När vi står inför ett visst kliniskt problem kan vi välja olika små element från verktygslådan, baserat på deras unika egenskaper, för att försöka lösa problemet, säger Hongbo Zhang.

– Dessutom är arbetet för att utveckla nya verktyg, nya funktionella material för att komplettera verktygslådan kreativt och spännande.

Forskningen innebär ett tätt samarbete med sjukhus och läkare och projektet bottnar ofta i verkliga, kliniska problem.

Bild på Jessica Rosenholm och Hongbo Zhang.
Jessica Rosenholm och Hongbo Zhang.

Skräddarsydda precisionsmediciner

– Funktionella material är av mycket stor betydelse för att lindra smärta, förbättra behandlingsresultaten, minska biverkningarna och främja patienternas sjukdomsåterhämtning, berättar Hongbo Zhang.

Hans forskargrupp jobbar bland annat med att utforma målsökande nanomaterial för cancerläkemedel.

Cancermedicinerna kan i sig vara effektiva men tumörerna består ofta av svårgenomtränglig vävnad, vilket betyder att det är svårt att nå tillräckligt djupt in i tumören för att medicinen ska ha bästa möjliga verkan.

– För att minska biverkningarna av cancerläkemedel och rikta behandlingarna rätt försöker vi till exempel utforma målsökande nanopartiklar som är tillräckligt små, som har en yta som känner igen tumörceller och aktiverar läkemedelsmolekylerna först när de nått rätt.

Ett annat av de många områden Hongbo Zhangs grupp forskar i är regenerativ benvävnad.

– Stora skador på skelettet är svåra att reparera. Vi experimenterar med ett biologiskt, 3D-printbart benimplantat som stimulerar benvävnaden att växa rätt. Vi kan dessutom lägga till stamceller, biomarkörer, läkemedel och en mängd andra material och på det sättet skräddarsy implantatet för varje patient.

Från molekyler till sinne

Forskningen inom Lösningar för hälsa utförs i samarbete med Åbo universitet och i samverkan med bland annat Åboregionens läkemedelsindustri och bioteknologiföretag.

– Forskningsprofilen hade tidigare ett särskilt fokus på biovetenskaper, farmaci och kemi eftersom hälften av Finlands läkemedelsindustri ligger i Åboregionen, och det samarbetet är fortsättningsvis betydelsefullt både för dem och för oss, säger Jessica Rosenholm.

Forskningen inom profilen har de senaste åren vidgats till en mer holistisk syn på hälsa och inkluderar därför i dag bland annat också hälsovetenskaper och psykologi. Därmed är Åbo Akademis samtliga fyra fakulteter också representerade inom forskningsprofilen.

– Vi talar om lösningar för hälsa ”from molecule to mind”, alltså från molekyl- och cellnivå till psykiskt välmående, säger Jessica Rosenholm.

Text: Pamela Friström

 

Klicka här för att läsa mera om forskningsprofilen och hur du kan bidra.