Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Universiteten och studentkårerna i Åbo: Framtiden behöver forskningsbaserad multiprofessionell kompetens

Åbo universitet, Åbo Akademi, studentkåren vid Åbo universitet Turun yliopiston ylioppilaskunta och Åbo Akademis Studentkår framhåller att det är viktigt att nästa regering fäster särskild uppmärksamhet vid branschöverskridande forskning. Dessutom behöver klimatförändringen lyftas fram som prioritetsområde i såväl forskning och utbildning som i samarbetet mellan olika samhällssektorer.

Universiteten och studentkårerna i Åbo har sammanställt en lista med ärenden som nästa regering behöver beakta i beslutsfattandet. Listan presenterades i Åbo 28.1.2019 för riksdagsledamöter från Egentliga Finland och minister Anne-Mari Viroilainen.

Listan bygger på tanken om att universiteten, med sina framstående sakkunniga och sin på forskning baserade nya kunskap, spelar en central roll när en hållbar framtid byggs.

Klimatförändringen är den viktigaste av alla globala utmaningar. När det gäller att stoppa klimatförändringen är multiprofessionell problemlösning i en nyckelroll – enskilda åtgärder kan varken stoppa klimatförändringen eller underlätta anpassningen till den.

För beslutsfattandet krävs övergripande insikter i klimatförändringen. Sådana uppnås med hjälp av forskningsbaserad kunskap och förstklassiga experter. Universiteten måste ha beredskap och tillräckliga resurser för att man ska kunna bygga upp en sådan ny verksamhetskultur som klimatförändringen förutsätter.

De finländska universiteten hör bevisligen till världens mest effektiva. Universiteten måste utvecklas proaktivt och ledningen av dem bör bygga på långsiktighet, konsekvens och framförhållning.

En tillräcklig grundfinansiering till universiteten garanterar dem de bästa experterna, specialisering och utveckling av verksamheten. Kortsiktig projektfinansiering ger inte optimalt resultat och dess relativa andel bör reduceras.

De studerande måste ha tillräckliga ekonomiska resurser för att fokusera på sina studier, så att deras kunnande snabbare ska gagna samhället.

Det finns allt flera komplexa samhälleliga och globala problem som kräver snabba lösningar. Det är inte längre tillräckligt att söka lösningar inom en viss sektor, till exempel teknologin. I stället krävs multiprofessionell forskning, kompetens och insatser inom olika samhällssektorer.

För att skapa en hållbar framtid behövs branschöverskridande och internationella universitet. Sådana universitet genererar sakkunniga som greppar helheter och som ur det allt större informationsflödet kan sålla fram den information som behövs för att lösa problemen och använda informationen för samhällets, mänsklighetens och naturens bästa.

Följande åtta konkreta förslag listades i dokumentet:

  • Nya metoder tas fram för att utnyttja högskolornas sakkunskap i beredningen av beslutsfattandet.
  • Planeringen av Finlands klimatåtgärder bygger på forskningsbaserad kunskap och högskolornas sakkunniga involveras i planeringsarbetet. Högskolorna förbinder sig vid att deras verksamhet är kolneutral senast 2030. Skatte- och stödsystemet sporrar till att minska utsläppen och beakta miljön.
  • Högskolorna garanteras tillräckliga ekonomiska resurser så att de kan upprätthålla högkvalitativ undervisning och forskning. Studiestödet höjs och universitetsindexet återinförs.
  • Ledningen av högskolorna betonar långsiktighet, konsekvens och framförhållning. Grundfinansieringen ökar i förhållande till den projektbetonade finansieringen.
  • Universitetens finansieringsmodell utvecklas så att undervisningens kvalitet och samarbetet mellan universiteten betonas. Forskningens kvalitet lyfts fram som ett centralt kriterium i den forskningsfinansiering som är föremål för offentlig upphandling.
  • De ungas intresse för vetenskap stärks och högskolornas attraktionskraft som studie- och arbetsplatser ökas.
  • Effektiva lösningar för kollektivtrafik främjas aktivt. En sådan lösning är bland annat entimmeståget mellan Åbo och Helsingfors. Med hjälp av entimmeståget kommer universiteten närmare företag, aktörer inom den offentliga sektorn och sammanslutningar i båda städerna.
  • Egentliga Finlands förmåga att svara på framtidens utmaningar förbättras genom att utöka och bredda utbildningen i teknik vid Åbo universitet och inkludera även provisorsexamen i farmaciutbildningen vid Åbo Akademi.

Bild från presentationen: http://web.abo.fi/pressmaterial/regering.jpg (Foto: Turun yliopiston viestintä.)

Mera information:

Mikko Hupa
Rektor vid Åbo Akademi
Tfn: 0400 630 801

Kalervo Väänänen
Rektor vid Åbo universitet
Tfn: 040 701 1303

Anna Oksanen
Styrelseordförande, Åbo Akademis Studentkår
Tfn: 050 401 3524

Sini Saarinen
Styrelseordförande, Turun yliopiston ylioppilaskunta
Tfn: 045 320 5125