Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Turun yliopistot ja ylioppilaskunnat: Tulevaisuus tarvitsee tutkimukseen perustuvaa monialaista osaamista

Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun yliopiston ylioppilaskunta ja Åbo Akademis Studentkår korostavat, että seuraava hallituksen pitää kiinnittää erityistä huomiota monialaiseen tutkimukseen. Lisäksi ilmastonmuutokseen liittyvä tutkimus, koulutus ja yhteiskunnan eri sektoreiden välinen yhteistyö on nostettava kehityksen painopisteeksi.

Turkulaiset yliopistot ja ylioppilaskunnat ovat laatineet seuraavalle hallitukselle listan asioista, jotka on huomioitava päätöksenteossa. Listaa esiteltiin 28.1.2019 Turussa varsinaissuomalaisille kansanedustajille ja ministeri Anne-Mari Virolaiselle.

Lista kiteytyy ajatukseen siitä, että yliopistojen tuottamilla korkeatasoisilla osaajilla ja tutkimukseen perustuvalla uudella tiedolla on keskeinen rooli, kun rakennetaan kestävää tulevaisuutta.

Ilmastonmuutos on merkittävin globaaleista haasteista. Sen pysäyttämisessä monialainen ongelmanratkaisu on avainasemassa – sitä ei pysäytetä eikä siihen sopeuduta yksittäisillä toimenpiteillä.

Päätöksentekoon tarvitaan kokonaiskäsitys ilmastonmuutoksesta. Tämä saavutetaan tutkitun tiedon ja korkeatasoisten asiantuntijoiden avulla. Yliopistoilla tulee olla valmius ja riittävästi resursseja ilmastonmuutoksen aiheuttaman uuden toimintakulttuurin rakentamiseen.

Suomalaiset yliopistot ovat tutkitusti maailman tehokkaimpia. Yliopistoja tulee kehittää proaktiivisesti ja niiden ohjauksen tulee perustua pitkäjänteisyydelle, johdonmukaisuudelle ja ennakoivuudelle.

Riittävä perusrahoitus turvaa yliopistoille parhaat osaajat, erikoistumisen ja toiminnallisen kehittämisen. Lyhytjänteinen hankerahoitus ei tuota parasta tulosta ja sen suhteellista osuutta tulee vähentää.

Opiskelijoilla on oltava riittävät taloudelliset resurssit keskittyä opintoihin, jotta heidän osaamisensa saadaan nopeammin yhteiskunnan käyttöön.

Kiireellisiä ratkaisuja vaativien, monimutkaisten yhteiskunnallisten ja globaalien ongelmien määrä kasvaa. Ratkaisun etsiminen yhdeltä alalta, kuten teknologiasta, ei enää riitä. Vaaditaan monialaista tutkimusta, osaamista ja toimia yhteiskunnan eri sektoreilla.

Kestävällä pohjalla olevan tulevaisuuden rakentamiseksi tarvitaan monialaisia ja kansainvälisiä yliopistoja. Niistä valmistuvat osaajat ymmärtävät kokonaisuuksia, kykenevät hakemaan kasvavasta tietovirrasta ongelmien ratkaisemiseksi oleelliset tiedot ja käyttämään niitä yhteiskunnan, ihmiskunnan ja luonnon hyväksi.

Hallitusviestiin on listattu seuraavat kahdeksan konkreettista ehdotusta hallitukselle:

  • Etsitään uusia keinoja korkeakoulujen asiantuntemuksen hyödyntämiseen päätösten valmisteluprosessissa.
  • Suomen ilmastotoimien suunnittelu pohjautuu tutkittuun tietoon ja korkeakoulujen asiantuntijat otetaan mukaan suunnittelutyöhön. Korkeakoulut sitoutuvat siihen, että niiden toiminta on hiilineutraalia viimeistään 2030.Vero- ja tukijärjestelmät kannustavat päästöjen vähentämiseen ja ympäristön huomioimiseen.
  • Korkeakouluille turvataan riittävät taloudelliset voimavarat laadukkaan opetuksen ja tutkimuksen toteuttamiseksi. Opintotuen tasoa korotetaan ja yliopistoindeksi palautetaan.
  • Korkeakoulujen ohjaus korostaa pitkäjänteisyyttä, johdonmukaisuutta ja ennakoitavuutta. Perusrahoitusta tulee kasvattaa suhteessa projektiluonteiseen rahoitukseen.
  • Yliopistojen rahoitusmallia kehitetään korostamaan opetuksen laatua ja yliopistojen yhteistyötä. Julkisen kilpaillun tutkimusrahoituksen keskeiseksi kriteeriksi nostetaan tutkimuksen laatu.
  • Nuorten kiinnostusta tieteeseen vahvistetaan ja korkeakoulujen houkuttelevuutta opiskelu- ja työpaikkana lisätään.
  • Tehokkaita joukkoliikenneratkaisuja edistetään aktiivisesti. Tällainen on muun muassa Turun ja Helsingin välille tarvittava tunnin junayhteys. Tämä lähentää yliopistoja kummankin pään yritysten, julkisen sektorin toimijoiden ja yhteisöjen kanssa.
  • Varsinais-Suomen kykyä vastata tulevaisuuden haasteisiin parannetaan laajentamalla Turun yliopiston tekniikan alan koulutusta sekä sisällyttämällä Åbo Akademin farmasian koulutukseen myös proviisoritutkinto.

Kuva tilaisuudesta: http://web.abo.fi/pressmaterial/regering.jpg (Kuva: Turun yliopiston viestintä.)

Lisätietoja:

Kalervo Väänänen
Rehtori, Turun yliopisto
Puh. 040 701 1303

Mikko Hupa
Rehtori, Åbo Akademi
Puh. 0400 630 801

Sini Saarinen
Hallituksen puheenjohtaja, Turun yliopiston ylioppilaskunta
Puh. 045 3205125

Anna Oksanen
Hallituksen puheenjohtaja, Åbo Akademis Studentkår
Puh. 050 401 3524