Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Fortsättningsvis gott om jobb för utexaminerade

Varje år genomför de finska universiteten en s.k. karriäruppföljningsundersökning. Högskolorna skickar ut enkäter till sina alumner, specifikt de som utexaminerats ett respektive fem år sedan. Enkäterna går ut på hösten, och i oktober är det dags igen, så om du får en sådan enkät hemskickad vore det trevligt, men framförallt viktigt, om du fyllde i den.

 — Enkäterna anses viktiga, t.o.m. så viktiga att Undervisnings- och kulturministeriet beslutat att svaren på sex specifika frågor i enkäten Magistrar 5 år efter examen har en direkt påverkan på av universitetens finansiering, säger Matias Erlund, koordinator på Arbetsforum.

De inkomna svaren analyseras, vid Åbo Akademi av Arbetsforum, och utmynnar i en rapport. Den senaste rapporten, och de som kommit tidigare, kan nås på den här sidan. All data som undersökningen samlat in genom åren finns tillgänglig att skapa rapporter ur i Vipunen, utbildningsförvaltningens statistiktjänst.

Nytt upplägg sätter fakulteterna i fokus

Vid ett litet universitet blir det snabbt svårt att göra statistiskt relevanta jämförelser. Om ett ämne har, säg, åtta utexaminerade under ett år, motsvarar varje enskild alumn 12,5 procentenheter. Om bara hälften svarar på undersökningen är varje enskilt svar “värt” 25 procentenheter. Det ger snabbt stora kast i resultatet. Respondenternas anonymitet ska förstås också respekteras.

— Jag hoppas att läsaren noterar att det ibland kan vara stora kast bland procenterna. I flera analyser slår vi ihop enkätdata från flera år för att kunna analysera mindre enheter, men ändå ha tillräckligt många respondenter, säger Erlund.

Men, jämförelser behövs ändå. Årets rapport har därför ett delvis nytt upplägg där analysen till vissa delar presenteras fakultetsvis. Reaktionerna från fältet har varit positiva.

— Det är alltid intressantare att ta del av en rapport där enheterna är så nära läsaren eget utbildningsprogram som möjligt. För de öppna kommentarerna har vi dessutom angett huvudämnet, efter en redigering där vi anonymiserat dem, säger Erlund.

Gott om jobb efter examen

I likhet med tidigare undersökningar fortsätter Åbo Akademis alumner att placera sig väl på arbetsmarknaden. Den senaste undersökningen utfördes hösten 2021 och coronapandemin har inte nämnvärt påverkat sysselsättningsgraden, men Åbo Akademi utbildar heller inte specifikt för de branscher som varit mest utsatta, såsom turism- eller restaurangbranschen. Bland utexaminerade 2020 är 90 % anställda på hel- eller deltid vid tidpunkten för enkäten (hösten 2021). För de som utexaminerades 2016 är motsvarande siffra 88 %.

Två kakdiagram. Det första llustrar 90 % och det andra 88 %.
Bland utexaminerade 2020 är 90 % anställda på hel- eller deltid vid tidpunkten för enkäten (hösten 2021). För de som utexaminerades 2016 är motsvarande siffra 88 %.

Jämfört med det finländska medeltalet är det många ÅA-alumner som emigrerar efter examen. Största delen av alumnerna har svenska som första eller andra språk, vilket öppnar upp de övriga nordiska ländernas arbetsmarknader.

— Man ser i siffrorna att arbetsmarknaden är internationell, eller speciellt nordisk. Största delen av dem som flyttar utomlands efter jobb flyttar till ett nordiskt land, främst Sverige där det finns en stor arbetsmarknad på svenska. Arbetsplatser med höga krav på finskakunskaper kan orsaka svårigheter både för våra inhemska såväl som internationella studerande, säger Erlund.

Utbildningen uppskattas, mest det praktiska

I enkäten ställs bland annat frågor om hur de utexaminerade upplever sin tid som studerande, med tyngdpunkt på undervisningen och studierna, och hur väl de anser att studierna förberett dem för arbetslivet.

Att studierna möjliggör, och i vissa fall till och med kräver, praktik är något som de utexaminerade lyfter fram som oerhört positivt. En stor del, 82 %, uppger att deras praktikperiod hjälpt dem både i arbetssökandet och sedan också på den faktiska arbetsplatsen.

Kakdiagram som illustrerar 82 %.
En stor del, 82 %, uppger att deras praktikperiod hjälpt dem både i arbetssökandet och sedan också på den faktiska arbetsplatsen.

Så här sammanfattar en utexaminerad sina tankar om nyttan med praktiken: ”Bra, speciellt praktikperioderna under utbildningen har förberett mig på arbetsuppgifter som jag hittills mött i arbetslivet. Och praktikperioderna gav mig även tidigt en fot in i arbetslivet.”

Enkätsvaren finns samlade på nätet

För den som vill dyka ner i enkätsvarens samlade data står Vipunen till tjänst. Via sidan “Karriäruppföljning” går det att klicka sig fram till siffror och jämförelser.

Värt att notera att där finns två huvudsakliga presentationsalternativ. De två översta länkarna till Magisterexamen och Doktorsexamen öppnar en ganska tungrodd vy, medan de nedre, grupperade under “Visualiseringar”, eventuellt kan upplevas som mer lättsmälta. De intresserade får helt enkelt testa sig fram till vad de upplever som bäst.

Datan i Vipunen är nationell, och sträcker sig bakåt till och med den enkät som gjordes 2017. Det går alltså att exempelvis jämföra Åbo Akademis alumner mot de nationella medeltalen, eller mot ett eller flera andra finländska universitet.

Men för de som inte själv vill tugga på siffrorna går det förstås alltid att ta del av Åbo Akademis egen rapport, som finns publicerad här.