Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Första vetenskapliga konferensen för psykedelisk forskning i Finland ordnas i Åbo

En tvärvetenskaplig arbetsgrupp av finländska forskare ordnar den första vetenskapliga konferensen för psykedelisk forskning i Åbo.

Konferensen Psykedeelit 2021 genomförs i samarbete mellan Åbo Akademi och Föreningen för Psykedelisk Forskning i Finland (Psyty ry) och syftar till att sammanföra de finländska forskarna och skapa nätverk samt främja forskningen. Konferensen är tvärvetenskaplig, och under evenemanget närmar man sig ämnet ur bland annat ett filosofiskt, psykologiskt, medicinskt, sociologiskt, antropologiskt och teologiskt perspektiv.

– Psykedelia kallar vi vissa substanser som påverkar det centrala nervsystemet och som ger upphov till betydelsefulla och tämligen unika förändringar i medvetandetillstånd, tanke, perception och känslor. Kända psykedeliska substanser är bland annat psilocybin, lysergsyradietylamid, det vill säga LSD, dimetyltryptamin alltså DMT, samt meskalin, berättar föreningens ordförande Samuli Kangaslampi, forskare i mentalhälsopsykologi.

Den nutida psykedeliska forskningen kan grovt indelas i tre grupper: 1) empirisk och naturvetenskaplig forskning, 2) upplevelseinriktad forskning, där man observerar psykiska symptom eller välbefinnande och 3) filosofisk forskning, där man dryftar icke-empiriska frågor och sådana som t.ex. rör världsbild. I praktiken anknyter de olika perspektiven till varandra.

Globalt sett har den vetenskapliga forskningen kring bruket av psykedelisk terapi under den senaste  tiden ökat i en allt snabbare takt. Preliminära forskningsresultat visar att psykedelia-assisterad psykoterapi är en effektiv behandlingsform för allvarliga psykiatriska problem, såsom depression, traumatiskt stressyndrom och ångest.

– Centra för psykedelisk forskning har grundats till exempel vid Imperial College i London, Johns Hopkins-universitetet i Baltimore och vid många andra toppuniversitet. Forskningen fokuserar i första hand på kliniska och neurovetenskapliga frågor, såsom huruvida psykedelia-assisterad terapi är till hjälp i behandlingen av depression och andra psykiska problem samt hur psykedelia påverkar hjärnan. Ett centralt fynd är att psykedelia minskar aktiveringen av det så kallade vilotillståndsnätverket, vilket bland annat är kopplat till ”ältandet” hos deprimerade. Psykedelia har också noterats öka kopplingarna mellan hjärnans olika områden och den så kallade informationsentropin, vilket gör det möjligt för tankar att frigöra sig från gamla banor, berättar medvetandeforskare Jussi Jylkkä, docent i psykologi vid Åbo Akademi.

Psykedelia avviker från övriga läkemedel som används inom psykiatrin i det avseendet att deras effekt ser ut att förmedlas utifrån djupet på den ”mystiska upplevelse” de ger. De psykedeliska substansernas effekt bygger alltså centralt på förändringen i medvetande och världsbild och inte enbart på fysiologiska processer.

– Någon kan till exempel uppleva att all verklighet i grund och botten är en del av samma kontinuum som medvetandet. Frågan huruvida en sådan föreställning är vettig är filosofisk, resonerar Jylkkä.

– Den centrala orsaken till att studera psykedelia och i synnerhet psykedelia-assisterad terapi är deras potential för att minska mänskligt lidande. Exempelvis depression är ett globalt problem och den centrala bakomliggande orsaken till självmord. Enligt WHO:s uppskattning dör 700 000 människor per år till följd av självmord. Effekten av traditionella behandlingsformer för depression är anspråkslös och nyare forskning tyder på att psykedelia-assisterad forskning kunde vara betydligt mer effektiv, säger Jylkkä.

Ute i världen bedrivs alltså redan mycket psykedelisk forskning och situationen ser lovande ut även i Finland.

– Psykedelia studeras i Finland ur bland annat ett filosofiskt, sociologiskt och teologiskt perspektiv. Dessutom har det utförts empiriska undersökningar som grundar sig på intervjuer, enkäter och befintliga material. Såvitt jag vet har någon experimentell forskning som involverar människor ännu inte startat i Finland, men flera studier planeras. Forskning om psykedelias effekter hos gnagare bedrivs redan nu även i Finland, berättar Kangaslampi.

Konferensen anordnas i Åbo Akademis lokaler 18–19.11.2021 på adressen: Axelia, Auditorium Salin, Biskopsgatan 8, Åbo.

Evenemangets webbplats: psyty.fi/psykedeelit2021

Närmare information:

Jussi Jylkkä, docent i psykologi, Åbo Akademi
02 215 4409
jussi.jylkka@abo.fi