Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Forskning i psykiska störningar som bieffekt av covid-19 finansieras av Finlands Akademi

Eleanor Coffey, forskningschef vid Turku Bioscience, har beviljats finansiering för projektet Mitigating mental illness after effects of COVID-19 infection. Finansieringen ges ur Finlands Akademis utlysning för forskning om covid-19.

Bakgrunden till forskningen är att man sedan 1700-talet kunnat påvisa en koppling mellan virusinfektioner och psykiska sjukdomar. Bland annat har man kunnat iaktta att antalet psykoser och affektiva störningar ökat under viruspandemier.

Forskningens syfte är att mildra långvariga bieffekter på mentala hälsan hos patienter som återhämtat sig från covid-19. 

– Vi kommer att analysera blodprov från covid-19-patienter genom att använda klinisk proteomik, det vill säga genom att analysera stora mängder data om proteiners struktur och funktion. På det sättet kan vi identifiera mekanismer kopplade till virusinfektioner i hjärnan, sjukdomsmottaglighet och virusets patogenicitet som efter infektionen leder till allvarliga mentala problem, säger Coffey.

Forskningen utförs i samarbete med Rob Yolken vid Johns Hopkins School of Medicine, USA, och Marion Schneider vid universitetssjukhuset i Ulm, Tyskland.

De finansierade projekten behandlar SARS-CoV-2-viruset och den covid-19-epidemi som det orsakar, de samhälleliga konsekvenserna av epidemin samt förebyggande och/eller begränsning av epidemins negativa effekter.

Finlands Akademi vill genom denna prioriterade satsning stödja och påskynda forskning kring coronavirusepidemin och minskningen av dess effekter samt utnyttjandet av forskningsresultaten i samhället. Sammanlagt anvisades 8,45 miljoner euro för att finansiera specialutlysningen. Knappt 14 procent av delansökningarna beviljades.

Turku Bioscience är Åbo Akademis och Åbo universitets gemensamma forskningscenter inom biovetenskaper.