Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Förlorar vi en av våra viktigaste kolsänkor?

Sjögräsängar är viktiga kolsänkor som bromsar klimatförändringen, men på grund av människans aktiviteter förlorar vi dem i allt snabbare takt.

Ålgräset Zostera marina är den mest utbredda marina fröväxten på norra halklotet. I en färsk studie har en forskargrupp klarlagt hur mycket organiskt kol (så kallad ”blått kol”, blue carbon) som binds och lagras i ålgräsäsängar. Studien har koordinerats av doktorand Emilia Röhr och biträdande professor Christoffer Boström från Åbo Akademi, samt professor Marianne Holmer från Syddansk Universitet i Danmark.

– Vår studie visar att ålgräsängarnas lagringskapacitet av organiskt kol är jämförbara med såväl tropiska sjögräsängar, som mangroveekosystem och ekosystem på land, säger Emilia Röhr.

Grönt sjögräs fotograferat under havsytan, i gröntonat vatten.
Zostera marina. Foto: Christoffer Boström/Åbo Akademi.

Ålgräsängarna lagrade i medeltal 27 ton organiskt kol per hektar, men variationen mellan ängar och havsområden var betydande (mellan tre och 265 ton per hektar). De viktigaste kolsänkorna hittades i Norden, närmare bestämt i Kattegat och Skagerrak.

Ålgräsängarnas kollagringskapacitet styrs i hög grad av den omgivande miljön. En skyddad havsvik har större kolreserver än en en öppen sandstrand, och ålgräsängarnas kollagringskapacitet var därför över åtta gånger större i södra Östersjön jämfört med Skärgårdshavet.

Det är känt att sjögräsängarna förser oss med en rad viktiga ekosystemtjänster som bland annat erosionsskydd, hög artmångfald och födoplatser för fisk.

Sjögräs och sandig havsbotten fotograferat under ytan.
Zostera marina. Foto: Christoffer Boström/Åbo Akademi.

– Att de även är en viktig kolsänka understryker ytterligare behovet av ett effektivt habitatskydd och restaureringsåtgärder där man förorat ålgräs. Då ängen förloras återgår kolet till havet och atmosfären, säger Röhr.

Skogar är välkända kolsänkor, men marina kolsänkor har uppmärksammats i betydligt mindre grad. Sjögräsängar, mangrove och saltängar är de viktigaste sänkorna för blått kol och trots att deras sammanlagda areal utgör endast en halv procent av havsbottnens yta, utgör deras kollagringskapacitet över 55 % av kolet lagrat i haven genom fotosyntes. Man uppskattar vidare att blå kol-ekosystemen allena står för ca en tredjedel av oceanernas koldioxidutpptag. På grund av mänskans aktiviteter (övergödning, överfiske, muddring etc.) har ca en tredjedel av den marina kustvegetationen försvunnit.

 

Graf över kolsänkor.
Ålgräsängarna som kolsänka jämfört med andra ekosystem. Källor; Kennedy and Björk, 2009, Fourqurean et al., 2012, Duarte et al., 2013, Röhr et al., 2018. Graf: Emilia Röhr/Åbo Akademi.

 

Läs mera i The Conversation.

Artikeln Blue Carbon Storage Capacity of Temperate Eelgrass (Zostera marina) Meadows har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Global Biogeochemical Cycles.

Mera information:
Emilia Röhr
Doktorand i miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi
E-post: mrohr@abo.fi
Tfn: +358 45 651 9960

Christoffer Boström
Biträdande professor i miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi
E-post: christoffer.bostrom@abo.fi
Tfn: +358 50 431 8226