Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Fler kvinnor i företagsstyrelser leder till mindre risker och bättre resultat

Andelen kvinnor i ledande positioner i företagsvärlden håller på att öka, men globalt är andelen ännu knappt under 30 procent. Att karriärsavancemang inte ska vara beroende av en persons kön är kanske en självklarhet för oss i Finland, men i många länder behöver kvinnor fortfarande övervinna stora hinder för att nå chefspositioner.

Studier har till exempel visat att kvinnor ofta behöver vara mycket mer meriterade i förhållande till manliga kandidater för att bli valda till styrelser eller vd-poster.

De nordiska länderna med hög jämställdhet är ett bra laboratorium för att undersöka beslutsfattande i företagen, och hur näringslivet förändrats i och med kvinnors ökade engagemang.

I en studie samlade forskare från Åbo Akademi och Handelshögskolan vid Åbo universitet ett sampel av nordiska börsbolag från åren 2009–2018 och undersökte hur könsdiversiteten i styrelserna påverkade företagens beslut. Forskarna studerade diversitetens inverkan både på att göra företagsköp och på benägenheten att erkänna misslyckade företagsaffärer.

– Beslutet att förvärva av ett annat företag hör till styrelsernas viktigaste enskilda beslut och innehåller ofta betydande risker. När en företagsaffär misslyckas kan det också vara ett svårt beslut att skriva ner värdet på den gjorda investeringen och visa förlusten av företagsförvärv. Vi fångar in båda de här besluten genom att studera förhållandet mellan andelen kvinnor i företagsstyrelsen och det så kallade goodwill-värdet i företagets balansräkning, berättar Jonas Spohr, akademilektor i industriell ekonomi vid Åbo Akademi.

Goodwill är det värde som uppkommer då ett företag köper ett annat företag och betalar mer än de identifierbara tillgångarna. Förhoppningen är att det förvärvade företaget i framtiden ska öka inkomsterna så att priset kan motiveras. Om de här scenarierna inte uppfylls behöver köparen ta förlusten och justera prognoserna neråt vilket leder till en minskning av goodwill-värdet.

Forskarna studerade 294 stora goodwill-förändringar som visade att företag med en större andel kvinnor i styrelserna tenderade att göra färre företagsköp som ledde till stora goodwill-värden.

– Vi tolkar det här som att kvinnor håller tillbaka företagens risktagande i företagsaffärer genom att företaget antingen betalar mindre i företagsköp eller avstår från företagsköp, säger Spohr.

Samtidigt hittade forskarna en korrelation mellan andelen kvinnor i styrelser och benägenheten att skriva ner goodwill-värdet på tidigare företagsaffärer.

– Det senare betyder alltså att kvinnor kanske har lättare att medge misstag och inte försöker dölja dem. Resultaten passar väl ihop med tidigare undersökningar som visar att män är obefogat självsäkra och ofta benägna att ta för stora risker i ekonomiska sammanhang. På samma sätt stöder forskningen resultat som tyder på att kvinnor har en positiv effekt på företagsstyrningen och den finansiella rapporteringens kvalitet, säger Hannu Schadewitz, professor i redovisning vid Handelshögskolan vid Åbo universitet.

Studien har publicerats i den vetenskapliga publikationen Journal of Management and Governance (Open Access).


För mera information, kontakta:

Jonas Spohr, akademilektor i industriell ekonomi, Åbo Akademi
tfn +358 50 354 4466
jonas.spohr@abo.fi

Hannu Schadewitz, professor i extern redovisning, Handelshögskolan vid Åbo universitet
+358 50 910 3471
hannu.schadewitz@utu.fi