Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

FFFF fortbildar inom vård och IT

Den 16 januari 2020 inleds vid Åbo Akademi i Vasa två kurser som i första hand riktar sig till personal, planerare och ledare inom vården som leder språkutvecklingen på arbetsplatsen. Kurserna ingår i utbildningsmodulen Språk som centralt verktyg i vård- och omsorgsarbete som är en del av projektet FFFF (Flexibla, flerspråkiga, fördjupande och fortbildande studier i en mångkulturell digital värld). Projektet ordnas för att hjälpa personal och ledare inom IT och hälsovård att utveckla sin kompetens för att bättre ta i bruk de möjligheter som utvecklingen erbjuder.

Kurserna, à 5 sp, ordnas vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och lyfter upp flerspråkighet både ur samhällsperspektiv och på individnivå. Deltagarna får ta del i frågor om kulturmöten, samt centrala aspekter av och nya forskningsrön om sjukdom, åldrande och språk. Det finns till exempel forskning som visar att möjligheterna att få använda sitt språk är centrala för att upprätthålla den kognitiva tankeförmågan hos äldre människor.

– Vi går igenom hur man inom social- och hälsovårdsbranschen kan använda språk och varför språket är viktigt, säger utbildningsplanerare Lisabet Sandin-Kula.

– Det handlar inte bara om finska och svenska. Många vårdmöten sker idag i flerspråkiga miljöer där engelska eller andra språk blir allt vanligare. Hur ska man kommunicera om man till exempel inte har ett gemensamt språk att utgå ifrån?

Projektet FFFF har under hösten för social- och hälsovårdens del kört igång med två moduler: Kvalitetsledning inom äldrevård och -omsorg (20 studiepoäng), samt Välfärdsteknologi i vården (20 sp).

Inom projektet ordnas inom ramarna för FiTech också ett paket på sju kurser i grundläggande digitala kompetenser. Dessa koncentrerar sig på beställarkompetens, det vill säga förmågan att definiera vilka IT-lösningar som effektiverar arbetsprocesserna inom den egna organisationen.

– I paketet ingår också en möjlighet att sätta sig in i mera tekniska aspekter av IT, till exempel programmering och databaser. De första studerandena har redan avlagt kurser och vi har fått bra feedback på upplägget, säger professor Johan Lilius, ansvarig för utbildningen.

Utöver detta erbjuds också specialiserade temapaket inom industriellt internet, molntjänster, samt autonoma och säkerhetskritiska system.

Projektet FFFF är en del av universitetens strategifinansiering för utveckling av kontinuerligt lärande, som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Läs mera om FFFF på projektets webbsida och för IT:s del på https://fitech-ict.abo.fi.

Anmälan till kurserna inom utbildningsmodulen Språk som centralt verktyg i vård- och omsorgsarbete sker på fortbildningskursernas anmälningssida senast 16.12.