Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

FA finansierar kartläggning av den allmänna opinionen och biovisualisering

Det av Kimmo Grönlund, professor i statskunskap vid Åbo Akademi, ledda nya konsortiet ”Den finländska forskningsinfrastrukturen för allmän opinion” (The Finnish Research Infrastructure for Public Opinion, FIRIPO) har erhållit finansiering på 774 000 euro från Finlands Akademi. Professor John Eriksson och projektledare Gleb Grebnev erhåller också 490 000 euro var, sammanlagt 980 000 euro, för att bygga vidare på den finländska noden inom Euro-BioImaging ERIC.

FIRIPO finansieras för perioden 1.1.2020–31.12.2022 och Åbo Akademis andel är 357 000 euro. Heikki Kauppi vid Åbo universitet och Kaisa Herne vid Tammerfors universitet ingår som partner i projektet.

FIRIPO är ett mångvetenskapligt konsortium för studiet av samhällsopinion, åsiktsbildning och valbeteende (choice behavior). Konsortiet är en av sammanlagt tio och en av två nya infrastrukturer som erhöll finansiering i denna omgång.

– FIRIPO betjänar en bred skara vetenskapsgrenar och opinionsforskare i hela världen, och erbjuder dessutom nyttig information för beslutsfattare, medier och allmänheten. Vi kommer att kunna analysera förändringar i samhällsopinion genom omfattande paneldata, säger Grönlund.

De centrala målsättningarna är att systematisera och koordinera vetenskaplig forskning i samhällsopinion och valbeteende i Finland, samt att facilitera inlärning, utveckling och delning av (nya) survey-metoder. Dessutom ska man skapa en öppen kontaktyta för studiet av allmän opinion och befrämja open access-mål i vetenskapen genom att i samarbete med Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv FSD stödja en öppen datapolitik.

Finlands Akademi finansierar anskaffning och grundande av nationellt viktiga infrastrukturer som främjar högklassig vetenskaplig forskning samt stärkande och utvidgande av existerande infrastrukturer. Sammanlagt beviljade kommittén för forskningens infrastrukturer vid Finlands Akademi i denna omgång 12,8 miljoner euro för att bygga och utveckla nationella forskningsinfrastrukturer. Kommitténs andra finansieringsbeslut fattas den 21 januari 2020.

Forskningens infrastrukturer är alla de instrument, apparater, data, material och tjänster som möjliggör forskningsarbete, stöder forskningssamarbete samt stärker forsknings- och innovationskapaciteten. Forskningsinfrastrukturer kan vara centraliserade eller decentraliserade helheter, virtuella strukturer eller en kombination av dessa.