Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Ett kunskapskluster för det tekniska området skapas i Egentliga Finland

Samarbetet som inleds i och med avtalet har som mål att högskolorna i Åbo producerar teknikkandidater, diplomingenjörer, ingenjörer, YHS-ingenjörer och sjöfartsyrkeskunniga för att tillgodose det ökade behovet i framtiden inom regionen.

En väsentlig förutsättning för att målet ska kunna nås är att regionens högskolor har tillräckligt omfattande utbildningsrättigheter när det gäller examensutbildning inom det tekniska området. För att underlätta den akuta DI-bristen deltar alla avtalsparter redan nu i uppbyggnaden av samarbetsuniversitetet FITECH.

Parterna i samarbetsavtalet är Åbo stad, Åbo universitet, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia och Turku Science Park Oy. För Teknologicampus Åbo utnämns en chef vars namn publiceras senare.

– Genom avtalet om Teknologicampus Åbo lyfter högskolorna i Åbo, staden och Turku Science Park Oy sitt samarbete till en alldeles ny nivå både i fråga om de strategiska målen och innehållet i verksamheten. Den här betydande öppningen stöder den positiva strukturförändringen som pågår i regionen och områdets gemensamma målbild gällande höjningen av den strukturella och bestående verksamhetens nivå. Utvecklingen av kompetensen och utbildningen i allmänhet och inom teknikens område i synnerhet spelar här en väsentlig roll, konstaterar Åbos stadsdirektör Minna Arve.

– Framtidens teknologier uppkommer överraskande ur olika vetenskapsgrenar eller ur fogarna mellan dessa. Genom det utökade samarbetet strävar vi efter att optimera den hittills snäva utbildningen i teknik på universitetsnivå och forskningens prestationsförmåga inom Åboregionen, säger rektor Kalervo Väänänen.

– Åbo Akademi har långa traditioner inom utbildningen av diplomingenjörer inom kemisk teknik och informationsteknik. Genom det här samarbetet kan vi dela vår kunskap och våra erfarenheter och underlätta det kraftigt växande behovet av ingenjörer i Åboregionen, säger Åbo Akademis rektor Mikko Hupa.

– Teknologicampus skapar en bred teknisk utbildning och handlingsmodell för forskning snabbt och med låg förvaltning i Åbo. De öppna lokalerna och anordningarna i sambruk samt fungerande studievägar mellan de olika läroinrättningarna kommer att skapa en lösning som även möjliggör ett intensivare arbetslivssamarbete än tidigare, påminner AMK:s rektor Vesa Taatila.

– Novia för med sig en stabil kompetens inom sjöfarten till helheten. Vår speciella styrka är simulatorkompetensen, produktifieringen av kompetensen och internationell verksamhet. Via samarbetet stärker vi å ena sidan våra möjligheter att satsa allt kraftigare på att utveckla ny kompetens, å andra sidan stöder vi för vår del näringslivets konkurrenskraft, framhäver Yrkeshögskolan Novias rektor Örjan Andersson.

– En gemensam forskningsstrategi ger områdets företag en tydlig helhet för utvecklingen av den långsiktiga verksamheten. Genom handlingsmodellen får MaritimeTurku och TechTurku -koncepten en väsentlig plattform utifrån vilken man kan sikta in sig på världens topp, konstaterarVD Niko Kyynäräinen vid Turku Science Park Oy

Industrins behov i området beaktas omfattande

I syfte att stärka forskningen och produktutvecklingen inom området utökas doktorutbildningen i teknik. Som ett resultat av ett starkt och långsiktigt utvecklingsarbete uppstår i Åbo ett övergripande och mångvetenskapligt kompetenskluster för teknikområdet som stöder utvecklingen av framtidens teknologier inom regionen.

Teknologicampus Åbo förverkligar:

  • Gemensamma infrastrukturer till stöd för utbildningen och forskningen i teknik
  • Optimering av undervisningssamarbetet mellan läroinrättningarna på alla utbildningsnivåer
  • Upprätthållande av en gemensam forskningsstrategi som i bred utsträckning beaktar forsknings- och produktutvecklingsbehovet inom industrin i området och som har kopplingar till den redan pågående Turku Future Technologies-verksamheten.
  • Utveckling av nya verksamhetsformer mellan högskolorna, företagen och offentliga aktörer i syfte att stärka den tekniska utbildningens dragningskraft, forskningens nivå och den regionala utvecklingen.

STEaM Turku öppnar en väg till Teknologicampus i hela sydvästra Finland

STEaM Turku är Åbo stads nya handlingsmodell för att stärka de naturvetenskapliga och tekniska områdenas dragningskraft. Den har som syfte att stärka teknologiutbildningens dragningskraft och efterfrågan i Åbo och hela sydvästra Finland.

STEaM Turku erbjuder en vetenskaps- och teknologiväg i vilken den grundläggande utbildningen och andra stadiet kombineras och öppnar en möjlighet för barn och unga i olika åldrar att få lära sig vetenskaper och teknologi, specialisera sig på fortsatta studier inom olika områden inom teknik och till arbetspraktik. Den nya handlingsmodellen stärker kunskaperna i matematik och naturvetenskaper och ger motivation för arbetslivet och fortsatta studier.

Pilotskolorna på olika utbildningsnivåer bär ansvaret för utvecklingsarbetet. Pilotskolor inom den grundläggande utbildningen är grundskolorna Syvälähde, Raunistula, Rieskalähde och S:t Olofsskolan. Pilotskolorna på gymnasienivå är TSYK:s naturvetenskapliga gymnasium och maritima gymnasium och ICT-gymnasiet i Kerttuli. Det är möjligt att flera skolor ansluter sig senare.

De nya digitala lösningarna som tagits fram i pilotskolorna, undervisningsinnehållen, studiematerialen och inlärningsmiljöerna kommer att bli tillgängliga för alla skolor och på alla stadier.

STEaM är den engelska förkortningen av science, technology, engineering, and mathematics. Med namnet avses området för naturvetenskaper och ingenjörsarbete.