Kirjoita tähän hakemasi!

Ajankohtaista

Varsinais-Suomeen synnytetään tekniikan alan osaamiskeskittymää

Sopimuksen myötä aloitettavan yhteistyön tavoitteena on, että Turun korkeakoulut tuottavat tekniikan kandidaatteja, diplomi-insinöörejä, insinöörejä, YAMK-insinöörejä ja merenkulun ammattilaisia alueen lisääntyviin tulevaisuuden tarpeisiin.

Keskeinen edellytys tavoitteen toteuttamiskesi on, että alueen korkeakouluilla on riittävän laajat koulutusoikeudet tekniikan alan tutkintokoulutukseen. Käsillä olevan akuutin DI-pulan helpottamiseksi kaikki sopimusosapuolet osallistuvat jo nyt FITECH-yhteistyöyliopiston toteutukseen.

Yhteistyösopimuksen osapuolet ovat Turun kaupunki, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkehögskolan Novia ja Turku Science Park Oy. Teknologiakampus Turulle nimetään johtaja, jonka valinta julkistetaan myöhemmin.

– Teknologiakampus Turku -sopimuksella turkulaiset korkeakoulut, kaupunki ja Turku Science Park Oy nostavat yhteistyönsä aivan uudelle tasolle sekä strategisten tavoitteiden että toiminnan sisällön osalta. Nyt tehty merkittävä uusi avaus tukee alueella meneillään olevaa positiivista rakennemuutosta ja alueen yhteistä tahtotilaa rakenteellisesta ja pysyvästä toiminnan tason nostosta. Osaamisen ja koulutuksen kehittämisellä yleisesti ja erityisesti tekniikan alalla on tässä keskeinen rooli, toteaa Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

– Tulevaisuuden teknologiat syntyvät yllättävästi eri tieteenalojen sisältä tai saumakohdista. Lisääntyvällä yhteistyöllä pyrimme optimoimaan Turun alueen toistaiseksi suppean yliopistollisen tekniikan koulutuksen ja tutkimuksen suorituskyvyn, rehtori Kalervo Väänänen sanoo.

– Åbo Akademilla on pitkät perinteet diplomi-insinöörikoulutuksessa kemiantekniikan ja tietotekniikan aloilla. Tällä yhteistyöllä pääsemme jakamaan tietoamme ja kokemuksiamme ja helpottamaan Turun seudun voimakkaasti kasvavaa insinööritarvetta, sanoo Åbo Akademin rehtori Mikko Hupa.

– Teknologiakampus synnyttää Turkuun laaja-alaisen tekniikan koulutuksen ja tutkimuksen toimintamallin nopeasti ja vähäisellä hallinnolla. Yhteiskäyttöiset ja avoimet tilat ja laitteet sekä toimivat opintopolut eri oppilaitosten välillä tulevat luomaan ratkaisun, joka mahdollistaa myös aiempaa tiiviimmän työelämäyhteistyön, muistuttaa Turun AMK:n rehtori Vesa Taatila.

– Novia tuo kokonaisuuteen vankkaa merenkulkualan osaamistaan. Erityisenä vahvuutenamme on simulaattoriosaaminen, osaamisen tuotteistaminen sekä kansainvälinen toiminta. Yhteistyön kautta vahvistamme toisaalta mahdollisuuksiamme panostaa yhä voimakkaammin uuden osaamisen kehittämiseen, toisaalta tuemme omalta osaltamme elinkeinoelämän kilpailukykyä, painottaa Yrkeshögskolan Novian rehtori Örjan Andersson.

– Yhteinen tutkimusstrategia tuo alueen yrityksille selkeän kokonaisuuden kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti. Toimintamallin myötä MaritimeTurku ja TechTurku -konseptit saavat keskeisen alustan, jolla tähdätään yhdessä maailman huipulle, toteaa toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen Turku Science Park Oy:stä

Alueen teollisuuden tarpeet huomioidaan laajasti

Alueen tutkimuksen ja tuotekehityksen vahvistamiseksi tekniikan alan tohtorikoulutusta lisätään. Vahvan ja pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena syntyy Turkuun laaja-alainen ja monitieteinen tekniikan alan osaamiskeskittymä, joka tukee tulevaisuuden teknologioiden kehittymistä alueella.

Teknologiakampus Turku toteuttaa:

  • Yhteiset infrastruktuurit tekniikan koulutuksen ja tutkimuksen tueksi
  • Optimoi opetusyhteistyön oppilaitosten välillä kaikilla koulutusasteilla
  • Ylläpitää yhteistä tutkimusstrategiaa, joka huomioi laajasti alueen teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystarpeita kytkeytyen jo käynnissä olevaan Turku Future Technologies -toimintaan
  • Kehittää uusia toimintamuotoja korkeakoulujen, yritysten ja julkisten toimijoiden välille nostamaan tekniikan koulutuksen vetovoimaa, tutkimuksen tasoa ja vahvistamaan alueellista kehitystä.

STEaM Turku avaa väylän Teknologiakampukselle koko Lounais-Suomessa

STEaM Turku on Turun kaupungin vetämä uusi koulutuksen toimintamalli luonnontieteen ja tekniikan alan vetovoiman vahvistamiseen. Se haluaa vahvistaa teknologiakoulutuksen vetovoimaa ja kysyntää Turussa ja koko Lounais-Suomessa.

STEaM Turku tarjoaa perusopetuksen ja toisen asteen yhdistävän tiede- ja teknologiapolun, jonka kautta eri-ikäisille lapsille ja nuorille aukea laaja mahdollisuus oppia tieteitä ja teknologiaa, erikoistua tekniikan eri alojen jatko-opiskeluun ja työharjoitteluun. Uusi toimintamalli vahvistaa matematiikan ja luonnontieteiden osaamista ja motivoi työelämään ja jatko-opintoihin.

Pilottikoulut eri koulutusasteilla ottavat vastuun kehittämistyöstä. Perusopetuksessa pilottikouluina toimivat Syvälähden, Raunistulan, Rieskalähteen ja S:t Olofsskolanin peruskoulut. Lukiotasolla pilottikouluina ovat TSYKin luonnontiedelukio ja merilukio sekä Kerttulin ICT-lukio. Uusia kouluja saattaa tulla myöhemmin mukaan.

Pilottikouluissa kehitetyt uudet digitaaliset ratkaisut, opetussisällöt, oppimateriaalit ja oppimisympäristöt tulevat käyttöön kaikkiin kouluihin kaikilla asteilla.

STEaM on englanninkielinen lyhenne sanoista science, technology, engineering, and mathematics. Sillä tarkoitetaan luonnontieteiden ja insinöörityön aloja.