Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Etik i en globaliserad värld blir nytt biämne vid Åbo Akademi

Det nya biämnet ”Etik i en globaliserad värld” vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (FHPT) tar sig an de globala ansvarsfrågor som väcks av pågående miljömässiga, sociala och ekonomiska förändringar. Biämnet kan vara en värdefull pusselbit i många utbildningar oavsett fakultet.

Hur kan akademiska studier hjälpa oss att möta kraven på hållbarhet och rättvisa i dagens globaliserade värld? Ett vanligt svar är genom kunskap och information. Ett annat genom att fungera som drivkraft för tekniska innovationer. Ett minst lika viktigt svar är genom fördjupad förståelse och kritisk självreflektion. Vill vi förändra ingrodda tankevanor och arbeta för mer hållbara levnadssätt måste vi kunna analysera vad som lett upp till dagens problem. Vill vi arbeta för en rättvis förändring måste vi också kunna utvärdera vilken inverkan enskilda beslut har på samhället i stort.

– Ett flertal aktuella frågor lyfts fram i den här satsningen på satsning på etik och hållbarhet i en globaliserad värld. Rättvis omfördelning, globala maktförhållanden, miljö och marginalisering, hållbart ledarskap. Det här är komplexa frågor som ofta kräver tvärvetenskaplig öppenhet. Därför är det också ett mervärde när studerande från olika ämnen och fakulteter utmanas att reflektera tillsammans, säger Peter Nynäs, dekan vid FHPT, som varit en viktig initiativtagare till den nya helheten.

Det nya biämnet ”Etik i en globaliserad värld” tar sig an de globala ansvarsfrågor som väcks av pågående miljömässiga, sociala och ekonomiska förändringar. Hur ställer jag mig som individ till den verkan som mitt sätt att leva har på andras och vår planets liv? Hur kan vi som gemenskap bli mer flexibla och motståndskraftiga i våra sätt föreställa oss en annorlunda framtid?

– Vi är alla beroende av den sakkunskap som finns inom olika vetenskaper när det kommer till att förstå och hantera frågor om hållbarhet. Men som filosof och lärare i etik är jag inte en expert på samma sätt som en fysiker, medicinare, marinbiolog, eller kemist eller vissa samhällsvetare. Det finns ingen expertkunskap i etik som jag kan lära ut och sedan tillämpa för att utveckla ny teknik. Förstås kan jag erbjuda en historisk förankring, en bredd på perspektiv och en insikt i varför vissa sätt att se våra gemensamma problem borde väga tyngre än andra. Men etisk reflektion handlar främst om att utveckla, förstärka och fördjupa ens förmåga att ta ställning till värdefrågor, säger Camilla Kronqvist, universitetslärare i filosofi med inriktning på global etik och livsåskådning och huvudansvarig lärare i biämnet.

Biämnet omfattar fem kurser som kan läsas som en helhet på 25 studiepoäng. Två av kurserna ges på engelska och kan väljas inom magisterprogrammet ”Social exclusion”.

– Diskussion och eget tankearbete är viktigt i helheten. Det är i samtalet med andra som det som på riktigt är viktigt för oss framträder. Det är där vi upptäcker vad det innebär att tänka kritiskt och självreflekterat, säger Kronqvist.

Läs mer på https://www.abo.fi/amnen/etik-i-en-globaliserad-varld-biamne/ och på biämnets blogg https://blogs.abo.fi/etik-i-en-globaliserad-varld/.

 

Mera information:
Camilla Kronqvist, huvudansvarig lärare i biämnet
Telefon: 02 215 3344
E-post: camilla.kronqvist@abo.fi