Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Emily Sundqvist får Statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2023

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris för bästa vetenskapliga verk på svenska tillfaller politices doktor Emily Sundqvist för hennes doktorsavhandling Vem styr regionutvecklingen? Om förutsättningar för regionalpolitiskt ledarskap i de nordiska länderna. Sundqvist disputerade i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi i februari 2022. Priset delas ut av Svenska litteratursällskapet i Finland.

I avhandlingen undersöker Sundqvist den regionala beslutsnivåns roll, betydelse och utveckling i de nordiska länderna, inklusive förutsättningarna för ett regionalpolitiskt ledarskap. I Norden bygger de politiska systemen på en centraliserad statsmakt och stark kommunnivå, medan regionnivån traditionellt sett haft en svagare ställning.

Emily Sundqvist
PD Emily Sundqvist är årets vinnare av Statsrådet Mauritz Hallbergs pris som delas ut av SLS.

– Det finns en grundläggande oenighet bland de politiska partierna om regionernas uppgifter, storlek, finansiering, mandat och roll i det politiska systemet. Den regionala beslutsnivån har därför varit föremål för en rad reformer under de senaste tjugo åren i alla större nordiska länder, reformer som både förstärkt och försvagat den regionala nivåns mandat, säger Sundqvist.

Enligt prisnämnden för Statsrådet Mauritz Hallbergs pris ringar Sundqvist in viktiga förändringar som pågår i det konstitutionella spänningsfältet mellan stat och kommun i de nordiska länderna. Nämnden konstaterar att avhandlingen bidrar till att fylla upp ett kunskapstomrum: ”Den nordiska regionforskningen har med denna avhandling fått ett värdefullt tillskott och det är anmärkningsvärt att Sundqvist själv som forskare bidrar till att dra upp riktlinjerna för ett viktigt framväxande forskningsområde.”

 

SLS har sedan 1920 årligen delat ut Statsrådet Mauritz Hallbergs pris till forskare som i ett vetenskapligt arbete, utgivet i original på svenska i Finland, visat prov på särskilt framstående forskning. Prissumman är 30 000 euro. Hallbergska priset är SLS näst största pris, efter Karl Emil Tollanders pris som årligen delas ut på Runebergsdagen den 5 februari.

 

Prisnämnden som beslutat om priset består av SLS representanter professor Henrik Meinander, rektor Mona Forsskåhl och professor Mattias Pirholt samt Åbo Akademis representanter professor Peter Nynäs och docent Johanna Wassholm.

 

Sundqvists doktorsavhandling kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.