Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling i regionpolitiskt ledarskap i de nordiska länderna

Emily Sundqvist

PM Emily Sundqvists doktorsavhandling i offentlig förvaltning framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Vem styr regionutvecklingen? Om förutsättningar för regionalpolitiskt ledarskap i de nordiska länderna.

Disputationen äger rum fredagen den 4 februari 2022 kl. 13. Opponent är docent Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, Sverige och kustos är professor Marko Joas, Åbo Akademi. Disputationen kan följas via videolänk. 

Sammanfattning:

Avhandlingen undersöker den regionala beslutsnivåns roll, betydelse och utveckling i de nordiska länderna. I Norden bygger de politiska systemen på en centraliserad statsmakt och stark kommunnivå, medan regionnivån traditionellt sett haft en svagare ställning. Det finns en grundläggande oenighet bland de politiska partierna om regionernas uppgifter, storlek, finansiering, politiska mandat och roll i det politiska systemet. Den regionala beslutsnivån har därför varit föremål för en rad reformer de senaste tjugo åren, vilka både förstärkt och försvagat regionernas mandat.

Avhandlingen fokuserar på det politiska ledarskapet över regionutvecklingen, vilket är en gemensam uppgift för regionnivån i Finland, Sverige, Danmark och Norge. Regionpolitikerna ska strategiskt styra den regionala utvecklingen i samverkan med aktörer från offentlig, privat och tredje sektor. Den regionalpolitiska ledarskapsrollen är komplex; fastän regionalpolitikerna har det formella ansvaret för regionutvecklingen, så är förverkligandet beroende av ett samarbete med kommuner, myndigheter, näringsliv, utbildningsinstitutioner och organisationer.

Förutsättningarna för regionalpolitiskt ledarskap undersöks genom att studera hur institutionella och strukturella faktorer påverkar regionalt ledarskap, samt vilka utmaningar regionpolitikerna möter i metastyrningen av regionutvecklingen. Detta studeras empiriskt i Finland, Sverige och Danmark. Avhandlingen består av en sammanfattning samt tre publicerade vetenskapliga artiklar.

Sammanfattningsvis bidrar avhandlingen med en helhetsblick över regionnivåns utveckling i de nordiska länderna under de senaste tjugo åren. Den lämnar ett betydande bidrag till den komparativa regionforskningen och placerar in den nordiska regionforskningen i en europeisk forskningskontext. Resultaten bidrar med ett flertal insikter om de regionala beslutsfattarnas syn på sin egen ledarskapsroll och utmaningarna kring regionutveckling som politikområde.

 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Emily Ingrid Birgitta Sundqvist är född 1992 i Larsmo. Hon kan vid behov nås per telefon +45 60 261 563 eller e-post emily.sundqvist@abo.fi.

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.