Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om varumärkesarbete och värdegrundsretorik

FM Andreas Linderyds doktorsavhandling i internationell marknadsföring framläggs till offentlig granskning torsdag 14.5.2020 vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter De varumärkeskluvna – Varumärkesarbete och värdegrundsretorik i ideell och offentlig verksamhet.

I denna avhandling undersöker Andreas Linderyd hur ideella och offentliga organisationer i Sverige förhåller sig till ett allt mer varumärkesfokuserat samhälle. Genom omfattande fallstudier från civilsamhälle, offentlig och privat verksamhet skildrar den motiv och villkor inom respektive sektor och då särskilt konflikter och dilemman som uppstår när varumärkesarbetet möter värdegrundsretoriken.

Undersökningen visar att organisationer inom ideell och offentlig sektor tenderar att hamna i ett kluvet förhållande till ett varumärkesfokuserat samhälle och att varumärkesarbete i dessa kontexter är förenat med starka motsättningar och identitetskonflikter. Å ena sidan kan arbetet förstås mot bakgrund av en kommunikativ professionalisering. Å andra sidan tycks för mycket ”prat” om varumärke provocera viktiga intressenter som menar att detta skapar en kommersiell framtoning. I ljuset av den kluvenhet som verkar uppstå i organisationerna kan deras betonande av etik, värdegrund, hållbarhet och socialt ansvarstagande – värdegrundsretoriken i varumärkesarbetet – delvis förstås som ett sätt att bemöta den kritik som menar att pratet om varumärke leder ideella och offentliga verksamheter i en alltför kommersiell riktning.

Kluvenheten och identitetskonflikterna ger viktiga insikter om varumärkesarbetets komplexa villkor och dilemman förknippade med att kommunicera sitt varumärke med hjälp av en värdegrundsretorik. En betydande orsak till kluvenheten i de undersökta verksamheterna är den oklarhet och mångtydighet som är förenad med begreppen varumärke och värdegrund. Det verkar inte bara problematiskt om varumärkesarbetet och värdegrundsretoriken framstår som helt och hållet separata processer, utan också strategiskt riskabelt om de i allt för hög grad blandas samman.

Andreas Linderyd disputerar vid Åbo Akademi torsdagen den 14 maj kl. 14. Opponent är TD, adjungerad professor Lennart Koskinen, Uppsala universitet, Sverige, och kustos är professor Bengt Kristensson Uggla, Åbo Akademi.

På grund av rådande omständigheter kan disputationen inte följas på plats och ställe, utan på distans via adressen: https://aboakademi.zoom.us/j/67380248120. (Se nedan för praktiska anvisningar.)

Andreas Linderyd är född 29.5.1976 i Mölndal, Sverige. Han avlade studentexamen 1995 vid Danderyds gymnasium, Sverige, Bachelor of Science-examen i marknadsföring 1998 vid North Park University, Chicago, USA, och TK-examen 2004 vid Teologiska högskolan Stockholm, samt FM-examen i religionsvetenskap 2009 vid Uppsala universitet.

Andreas Linderyd kan vid behov nås per telefon +46 70 798 5387 eller e-post andreas.linderyd@abo.fi.

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: https://www.doria.fi/handle/10024/177126?locale=lsv.

Andreas Linderyd

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

Under disputationen bör åhörarna inte slå på sin mikrofon eller video (av sig själva).

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion.

Frågor om åhörarnas ev. tekniska problem bör inte ställas via Zooms chatt.