Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om vårdandets väsen och idé

Med.mag. Ritva Römers doktorsavhandling i vårdvetenskap framläggs till offentlig granskning måndag 30.9.2019 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Vårdande i kärlek – Kärleken går i strumpor.

Vårdandets långa historia och tradition har format vårdandet och syns i dess grundläggande värden och bärande idéer. Vårdandets innersta väsen hör till de klassiska grundforskningsområdena inom vårdvetenskapen ur ett Caring Science perspektiv. Avhandlingens övergripande syfte var att fördjupa förståelsen för vårdandets väsen och idé genom att synliggöra hur detta kommer till uttryck i sjukskötarutbildningens början vid Kaiserswerths diakonissanstalt i Tyskland under 1800-talets första hälft.

Resultatet visar att vårdandet kan beskrivas som ett uttryck för kärlek och barmhärtighet, där kärlekens osjälviska väsen föder ansvar och förpliktigar. Vårdandet som en etisk kärleksyttring bygger på vårdandets tradition och ger vårdandet dess nobless och egenart samt förutsätter en djupare inre övertygelse och förståelse för vårdandets ethos och anda. Denna djupa förståelse leder till bildning och till den professionella caring-människans, den caritativa vårdarens, identitet och ger vårdaren kraft att fullfölja sin uppgift som vårdare i dess fulla potential. Den tydliga och medvetna värdegrunden och väsensförståelsen ger också säkerhet och mod att kämpa för den etiskt goda vården och att försvara människans värde och värdighet. Att värna om mänsklighet och medmänsklighet i vårdandet anses även vara vårdandets mission i samhället. Detta behövs särskilt i dagens samhälle när tilltron till vårdandet och till vårdarna har minskat. Tilltron till vårdandet och den tillitsfulla vårdrelationen förutsätter att patienterna upplever att de är i goda händer. Detta innebär att vårdarna alltid strävar efter patienternas bästa och alltomfattande väl och arbetar enligt vårdandets ädla motiv och värden. När vårdandets ethos får leda vårdaren förverkligas vårdandet i dess djupaste mening.

Vårdvetenskapens uppgift är att visa vägen för det goda vårdandet. En av de nya frågorna som ställs är: Hur kan man värna om vårdandets grundläggande motiv och värden och hålla dem levande så att de inte offras för teknikens eller pengarnas skull?

Ritva Römer disputerar måndagen den 30.9.2019 kl. 14 Auditorium Bruhn, Academill, Strandgatan 2, Vasa. Opponent är professor emerita Ingegerd Bergbom, Göteborgs universitet, Sverige, och kustos är professor Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi.

Ritva Römer (f.d. Hämäläinen) är född 31.12.1957 i Helsingfors. Hon avlade studentexamen 1976 vid Munkkiniemen yhteiskoulu och med.mag.-examen 2002 vid Karolinska Institutet, Stockholm.

Ritva Römer kan vid behov nås per telefon 045 845 9557 eller e-post ritva.romer@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/170816?locale=lsv.

Ritva Römer
Ritva Römer

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.