Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
9.5.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om vårdandets gärningar och vanor i ett caritativt vårdande

Marie Ljungquistsdoktorsavhandling i vårdvetenskap framläggs till offentlig granskning fredag 18.5.2018 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Vårdande gärningar och vanor för en caritativ hållning i den vårdande akten.

Inom vårdvetenskapen och i den caritativa vårdteorin av Katie Eriksson, finns caritas (den absoluta osjälviska och spontana kärleken till en medmänniska), i vårdandet. I ett caritativt vårdande utgör caritasmotivet grunden för vårdarens praktiska handlande och är en speciell etisk vårdande hållning till patienten. Caritaskärleken ses alltså som ett etiskt ideal och har en legitim plats i vården och vårdvetenskapen.

Forskningens resultat visar att i den caritativa vårdetiken framstår den vårdande gärningen och goda vanan som medveten, lindrar lidande och främjar hälsa i en vårdande akt genom vårdarens caritativa hållning.

Alla former av vårdande gärningar och goda vanor kan ha ett samband med karaktärsdrag, dygder och vårdarens moraliska integritet och sammanflätas på så sätt att goda vanor i vården kan uppstå från en annan god vana eller leda till en ny god vana. Det goda som vårdaren är och gör blir ett – att vara – vilket konkretiseras i vårdande gärningar.

Det som visar sig är det som faktiskt görs, och därmed synliggörs det etiska i en caritativ hållning. Vårdarens inre och yttre hållning, karaktärsdrag och dygder förenade i moralisk integritet med förankring i caritas och förverkligat i ansvar, vilja och mod är förutsättningar för vårdande gärningar och goda vanor i en tillägnelse i en vårdande akt. Målet är att lindra patientens lidande i en rörelse mot hälsa och (en delad) gemenskap mellan patient och vårdare.

Avhandlingen är en monografi som innehåller tre delstudier, där forskningens övergripande syfte var att fördjupa förståelsen av etik och beskriva vårdares gärningar och vanor som är av betydelse i den vårdande akten för både patienter och vårdare relaterat till den caritativa vårdteorin. Studiens design utgår från ett humanvetenskapligt perspektiv. Data har samlats in genom intervjuer med patienter och vårdare samt med frågeformulär till vårdare i hemsjukvården i Mellansverige.

Alla vårdare har ett moraliskt ansvar, och i allt vårdande finns en etisk dimension att göra gott. All vård ska vara av god kvalitet och säker och det ska finnas vårdare med utbildning, kompetens och erfarenhet. Verksamheten ska ständigt utvecklas. Trots att vårdare i hemsjukvård har goda förutsättningar kan vårdandet av olika anledningar erfaras som icke-vårdande, och kränkningar av patienten, den lidande människan sker dagligen i vården.

Den etiska akten är kärnan i den vårdande akten, till att göra det goda för en annan människa. Att erbjuda god vård i hemmet förutsätter en relation med patienten där en vårdares etiska hållning och medvetenhet finns för att vården ska vara vårdande. Vårdarens vårdande gärningar och goda vanor är av väsentlig betydelse för patienten i den vårdande akten.

Marie Ljungquist disputerar fredagen den 18 maj 2018 kl. 12 i auditorium Bruhn, Academill, Strandgatan 2, Vasa.Opponent är professor Margret Lepp, Göteborgs universitet, Sverige och kustos är professor Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi.

Berit Dagmar Marie Ljungquist (f. Hammarberg) är född 8.8.1954 i Karlstad, Sverige. Hon avlade studentexamen 1973 vid Sundstagymnasiet i Karlstad, Sverige. Examen som legitimerad sjuksköterska, vid Alnängsskolan i Örebro, Sverige 1980, degree of Bachelor of Science in public Health Nursing vid Hälsohögskolan i Värmland, Sverige 1990 och filosofie magisterexamen i omvårdnad vid Linköpings universitet, Hälsohögskolan i Värmland, Sverige 1997.

Marie Ljungquist kan vid behov nås per telefon +46 070 663 1656eller e-post marie_ljungquist@hotmail.com.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/155512?locale=lsv

Marie Ljungquist
Marie Ljungquist

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör