Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om utvecklingen av barns tidiga grundläggande matematiska färdigheter

PeM Heidi Hellstrands doktorsavhandling i specialpedagogik framläggs till offentlig granskning fredag 7.5.2021 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Early Numeracy Development: Identifying and Supporting Children at Risk for Mathematical Learning Difficulties.

Grundläggande matematiska färdigheter är betydelsefulla för fortsatt lärande i matematik. Redan i förskola och nybörjarundervisning finns det stora individuella skillnader i barns matematiska färdigheter. Tidig identifiering av de barn som uppvisar behov av stöd och tidiga stödåtgärder har påvisats kunna förebygga och minska på fortsatta svårigheter i matematik.

Avhandlingens resultat bidrar med kunskap om utvecklingen av barns tidiga grundläggande matematiska färdigheter genom att lyfta fram identifiering och stöd för barn i risk för matematiska inlärningssvårigheter i förskola och nybörjarundervisning. I avhandlingen studeras hur grundläggande matematiska färdigheter samspelar och utvecklas, reliabiliteten och validiteten för Lukimat-kartläggningsverktyget ämnat för identifiering av barn i behov av stöd samt effekten av ett datorbaserat interventionsprogram för att stärka barns tal- och antalsuppfattning.

Sammantaget belyser resultaten från avhandlingens tre delstudier vikten av tidig och kontinuerlig kartläggning av grundläggande matematiska färdigheter samt skräddarsydda stödåtgärder för att på bästa sätt säkerställa att barn med risk för matematiska inlärningssvårigheter identifieras och får ändamålsenligt stöd. Kunskap om hur tidiga matematiska färdigheter samspelar och hur dessa färdigheter utvecklas borde ligga till grund för såväl undervisning som utveckling av forskningsbaserat material för kartläggning och intervention. Därtill ger resultaten empirisk grund för den pedagogiska modellen av Aunio och Räsänen (2016) med fyra grundläggande matematiska färdighetsområden: tal- och antalsuppfattning, förståelse för matematiska samband, räknefärdigheter och aritmetiska basfärdigheter. Modellen utgör en god pedagogisk modell att användas för att planera, förverkliga och utvärdera ändamålsenliga stödåtgärder. Då både kartläggning och stödåtgärder baseras på samma forskningsbaserade modell möjliggör det en närmare koppling mellan dessa, med målsättningen att säkerställa att alla barn utvecklar tillräckliga grundläggande matematiska färdigheter.

Heidi Hellstrand disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 7 maj kl. 13. Opponent är biträdande professor Dieter Baeyens, Katholieke Universiteit Leuven, Belgien och kustos är biträdande professor Johan Korhonen, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Heidi Hellstrand är född 26.4.1982 i Jakobstad. Hon avlade studentexamen 2001 vid Jakobstads gymnasium och pedagogie magisterexamen 2008 vid Åbo Akademi.

Heidi Hellstrand kan vid behov nås per telefon 050 553 1164 eller e-post heidi.hellstrand@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Heidi Hellstrand

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.