Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om utvecklandet och bevarandet av humankapital

PM Angela Djupsjöbackas doktorsavhandling i nationalekonomi framläggs till offentlig granskning fredag 24.4.2020 vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Human capital: Formation, Maintenance and Transmission.

Angela Djupsjöbacka berättar följande om sin avhandling:

Humankapital – mätt som förmågan att lösa textbaserade och numeriska problem – varierar mellan länder och mellan kohorter av individer från samma land. Orsakerna bakom dessa mönster är fortfarande oklara. Den här avhandlingen behandlar frågor relaterade till utvecklandet och bevarandet av humankapital under livets olika skeden: utbildning, inträdet på arbetsmarknaden och, slutligen, pensionering.

Jag argumenterar för att eftergrundskoleutbildning har positiva effekter på kognitiv prestationsförmåga senare i livet; att det på sikt kan finnas negativa effekter av att göra sitt inträde på arbetsmarknaden under en lågkonjunktur (men att sådana effekter sannolikt är små); jag finner inga negativa effekter av pensionering, men potentiellt en positiv kognitiv effekt bland män.

Slutligen behandlar den här avhandlingen också överföringen av humankapital mellan generationer, genom att studera ansökningsbeteendet bland gymnasieelever, och hur detta skiljer sig beroende på socioekonomisk bakgrund. De argument jag presenterar bygger främst på databaserad inferens med hjälp av ekonometriska verktyg. Jag bidrar också till den verktygslådan genom att ge förslag på hur man kan analysera ordinalnivådata med regressionsbaserade metoder.

Angela Djupsjöbacka disputerar vid Åbo Akademi fredag 24 april 2020 kl. 12. På grund av rådande omständigheter kan disputationen inte följas på plats och ställe, utan på distans via adressen: https://aboakademi.zoom.us/j/504829778. (Se nedan för praktiska anvisningar.) Opponent är biträdande professor Anders Böhlmark, Stockholms universitet, Sverige, och kustos är professor Eva Österbacka, Åbo Akademi.

Angela Veronika Djupsjöbacka är född 9.10.1982 i Nykarleby. Hon avlade PM-examen 2006 vid Åbo Akademi.

Angela Djupsjöbacka kan vid behov nås per telefon 045 233 2797 eller e-post angela.djupsjobacka@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: https://www.doria.fi/handle/10024/177030?locale=lsv.

Angela Djupsjöbacka

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

Under disputationen bör åhörarna inte slå på sin mikrofon eller video (av sig själva).

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion.

Frågor om åhörarnas ev. tekniska problem bör inte ställas via Zooms chatt.