Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om utvecklandet av nya glasyrer för keramik

TkL Thomas Kronbergs doktorsavhandling i oorganisk kemi framläggs till offentlig granskning fredag 18.9.2020 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Properties of raw glazes – The impact of composition, firing and functional coatings.

Råglasyrer används på keramiska produkter brända vid en hög topptemperatur (> 1150 °C). Nya krav, såsom användning av mera miljövänliga råmaterial eller mindre energiförbrukning i brännugnen, kräver alla en justering av glasyrsammansättningen. Även om en keramisk yta anses vara lätt att rengöra, läggs stora ansträngningar på att rengöra nedsmutsade glasyrytor. Då ytorna utsätts för kemikalier eller mekaniskt slitage kan ytstrukturen påverkas och därmed minskar även rengörbarheten under produktens livslängd. Högre krav på ytans egenskaper, såsom rengörbarhet, har lett till att även funktionella ytor har applicerats på traditionella glasyrytor.

I denna avhandling har olika glasyrsammansättningars smältbeteende uppskattas från sintringskurvor och karakteristiska mätpunkter uppmätta med upphettningsmikroskopi. Dessa sammansättningar brändes även i en industriell ugn för att kunna verifiera glasyrens smältbeteende. Inverkan av bränningens hålltid vid topptemperaturen på fassammansättning och topografi uppskattades genom att bränna glasyrsammansättningar i olika ugnar. Effekten av dolomit och wollastonit på glasyrens smältbeteende och ytans egenskaper studerades. Även rengörbarheten samt den mekaniska och kemiska beständigheten för olika funktionella ytor undersöktes.

Avhandlingen ger värdefull information och nya verktyg för att utveckla nya glasyregenskaper. Matematiska modeller, som beskriver glasyrens sintring och smältning som funktion av råmaterialsammansättningen, har definierats och kan utnyttjas för att utveckla nya glasyrer eller när man vill jämföra smältbeteendet för olika glasyrer. Resultaten kan även användas för att justera glasyrsammansättningen för en given bränntid för att förbättra den kemiska beständigheten och för att uppnå en önskad kontrollerad mikrostruktur på ytan. Resultaten ger även riktlinjer för att framställa funktionella ytor med en långsiktig effekt på rengörbarheten.

Thomas Kronberg disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 18 september 2020 kl. 13. Opponent är professor Delia Brauer, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Tyskland, och kustos är professor Leena Hupa, Åbo Akademi.

På grund av rådande omständigheter kan disputationen inte följas på plats och ställe, utan på distans via adressen: https://aboakademi.zoom.us/j/61058736452?pwd=VTBsY09DK2ZmWFJJbHpML1Z0elJiZz09. (Se nedan för praktiska anvisningar.)

Thomas Kronberg är född 5.7.1967 i Pargas. Han avlade studentexamen 1986 vid Pargas svenska gymnasium, DI-examen 1993 vid Åbo Akademi och TkL-examen 2018 vid Åbo Akademi.

Thomas Kronberg kan vid behov nås per telefon 040 764 0454 eller e-post thomas.kronberg@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: https://www.doria.fi/handle/10024/177898?locale=lsv.

Thomas Kronberg

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.