Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om utnyttjandet av nanopartiklar i målstyrd cancerbehandling

FM Erik Niemeläs doktorsavhandling i cellbiologi framläggs till offentlig granskning fredag 20.9.2019 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Nanoparticles as targeting system for cancer treatment.

Målstyrd läkemedelsbehandling och därmed minimeringen av biverkningar av läkemedel är viktiga forskningsområden inom medicin för tillfället. Detta är särskilt viktigt gällande cancerterapier, var behandlingen i allmänhet ger upphov till allvarliga biverkningar och därmed finns det ett stort behov av nya former av cancerbehandlingar.

Ett potentiellt sätt att uppnå målstyrd läkemedelsbehandling inom cancervård är att utnyttja nanopartiklar som läkemedelsbärare. I denna avhandling utnyttjades cancercellers höga metabolism samt snabba celldelning för att uppnå målstyrd läkemedelsbehandling. Genom att konjugera glukos till nanopartikeln levereras läkemedlet specifikt till de sockerhungriga cancercellerna. Nanopartikeln var i detta fall fylld med läkemedlet celastrol, som har förmågan att destabilisera mikrotubulinätverket vid höga doser i de snabbt delande cancercellerna, vilket leder till att cancercellerna dör. Dessutom utnyttjades även cancercellers tendens att uttrycka folsyrareceptorer på cellmembranet för att specifik leverera små mängder celastrol till målcellerna, för att på detta sätt aktivera den cellulära stressresponsen.

Aktivering av stressresponsen ökar mängden molekylära chaperoner hos målcellerna, vilket i sin tur skyddar cellen mot proteinaggregeringar som kunde vara till nytta till neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimer och Parkinsons sjukdom. Till sist undersöktes ifall cytostatikan metotrexat, som är en folsyraantagonist, kunde användas som målsökande ligand. Detta i sin tur möjliggör att partikelns inre kan fyllas med ytterligarare ett läkemedel, i detta fall valdes molekylen fingolimod som tillsammans med cytostatikan skulle hämma cancercellers migration och inducera apoptos. Denna kombinatoriska nanopartikel skulle inte bara vara mer effektiv mot maligna tumörer än traditionell kemoterapi, utan patienten skulle också gynnas av betydligt lindrigare biverkningar.

Erik Niemelä disputerar fredagen den 20 september 2019 kl. 13 i auditorium Ringbom, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är university lecturer Róisín Owens, University of Cambridge, Storbritannien, och kustos är professor John Eriksson, Åbo Akademi.

Erik Niemelä är född 2.1.1987 i Uppsala, Sverige. Han avlade studentexamen 2006 vid Gymnasiet Grankulla samskola och FM-examen 2013 vid Åbo Akademi.

Erik Niemelä kan vid behov nås per telefon 040 707 4400 eller e-post erik.niemela@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/170393?locale=lsv.

Erik Niemelä
Erik Niemelä

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.