Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om undervisning kring hushåll, barn och äktenskap i svenska postillor 1686–1770

Niklas Antonsson.
Niklas Antonsson

TM Niklas Antonssons doktorsavhandling i kyrkohistoria framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter För samhällets bestånd och Guds rikes förkovran: Prästerskapets undervisning kring hushåll, barn och äktenskap i svenska postillor 1686–1770.

Disputationen äger rum den 8 mars 2024 kl. 13 i auditorium XXII, Agora, Vattenborgsvägen 3, Åbo, samt via videolänk. Opponent är docent David Gudmundsson, Lunds universitet, Sverige och kustos är professor emeritus Ingvar Dahlbacka, Åbo Akademi.

Sammanfattning:

Predikningar utgjorde under tidigmodern tid (ca 1500–1800) ett av de viktigaste kommunikationsmedlen mellan präster och åhörare. Predikningarna innehöll idéer och påståenden om livets både små och stora frågor, alltifrån förkunnelse som rörde centrala delar av den kristna tron till konkreta förmaningar i praktiska enskildheter. I tryckt form publicerades predikningar i postillor. Genom dessa tillgängliggjordes prästerskapets homiletiska undervisning både för andra präster, för vilka postillorna fungerade som mallpredikningar, och för en tilltagande grupp läsande lekmän under 1700-talet.

I sin avhandling För samhällets bestånd och Guds rikes förkovran undersöker Niklas Antonsson vilka föreställningar om hushåll, barn och äktenskap som förmedlades i postillor som utkom i det svenska riket åren 1686–1770. Avhandlingens tredelade tematik går tillbaka på förståelsen av hushållsbegreppet som bestående av tre huvudsakliga relationer: man–hustru, föräldrar–barn och husbondfolk–tjänstefolk. Analysen bygger på kvalitativa studier av ett omfattande källmaterial som speglas mot de homiletiska litterära konventionerna, prästernas tankevärld och samtida samhälleliga förhållanden.

Undersökningen påvisar hur de förändrade omständigheterna, idealen och idéerna inverkade på prästernas sätt att utforma sin undervisning inom ramen för en fortgående strävan efter att både förmedla den kristna tron till åhörarna och åstadkomma ett mer kristet samhälle.

Niklas Antonsson är född 1987 i Solberga, Sverige. Han kan vid behov nås per telefon +358 40 038 7268 eller e-post niklas.antonsson@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

Anvisningar för att följa med disputationen på distans:

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.