Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om understödjarnas betydelse för ett kyrkligt missionsarbete

PeM Brita Jerns doktorsavhandling i kyrkohistoria framläggs till offentlig granskning fredag 22.11.2019 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter ”Så länge hemmafronten håller” – Ett studium av understödjarkåren för Svenska Lutherska Evangeliföreningens missionsarbete i Kenya åren 1963–2000.

Undersökningen lyfter fram understödjarnas betydelse för ett kyrkligt missionsarbete genom att påvisa hur man på gräsrotsnivå verkade för missionen inom Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF) under åren 1963–2000.

Då SLEF inledde missionsarbete i Kenya år 1963 upplevde understödjarkåren ett påtagligt uppsving. Det nya missionsfältet blev en viktig identitetsskapande faktor. Understödjarkåren var väl insatt i teologiska frågor och prioriterade det kristna budskapet i all verksamhet. Den var lokalt rotad i hela Svenskfinland. Särskilt viktiga var ett stort antal lokala ledare som höll igång understödsverksamheten, där tiotals syföreningar, hundratals juniorer och ett tusental deltagare i ett årligt missionsläger i Jeppo gjorde betydande insatser. Ett nytt inslag var en gruppresa till Kenya år 1967, något som på den tiden var en ovanlig företeelse.

I december 1969 blev SLEF en av Evangelisk-lutherska kyrkans missionsorganisationer. Kyrkans missionsarbete utvecklades genom det så kallade församlingsavtalssystemet, där församlingar adopterade utsända missionärer och stödde dem ekonomiskt. Detta gav SLEF muskler att sända ut fler missionärer till Kenya och bygga ännu en missionsstation. SLEF:s egen understödsverksamhet fortsatte med juniorgrupper, syföreningar, missionsläger och gruppresor. Från 1970-talet började missionslägren ambulera i österbottniska församlingar och gruppresorna till Kenya blev regelbundna. Det gemensamma målet för understödet från SLEF och från församlingarna var att främja missionsarbetet och ”utbreda evangelium”. En röd tråd under hela den undersökta tidsperioden var försöken att säkra återväxten i understödjarkåren. Detta kulminerade på 1990-talet i de så kallade ”Safari-resorna” för ungdomar till Afrika.

Brita Jern disputerar fredagen den 22 november 2019 kl. 13 i Auditorium Salin, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är professor Ruth Franzén, Uppsala Universitet, Sverige, och kustos är professor Ingvar Dahlbacka, Åbo Akademi.

Brita Kristina Jern (f. Klemets) är född 13.3.1962 i Vörå. Hon avlade studentexamen 1981 vid Vörå samgymnasium och PeM-examen 1985 vid Åbo Akademi.

Brita Jern kan vid behov nås per telefon 050 541 4741 eller e-post brita.jern@slef.fi.

Brita Jern
Brita Jern
(Foto: Sofia Jern)

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.