Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om tolerans gällande korruption på gräsrotsnivå

PM Fredrik Malmbergs doktorsavhandling i statskunskap framläggs till offentlig granskning fredag 13.12.2019 vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter The Rotting Fish? Institutional Trust, Dysfunctional Contexts, and Corruption Tolerance: A Multilevel Study of the Justification of Low-level Corruption in a Global Perspective.

Avhandlingen undersöker variationer i toleransen gällande vad som kan anses vara former av korruption på gräsrotsnivå eller så kallad samhällelig korruption. Producerar dysfunktionella kontexter dysfunktionella medborgare med en högre tolerans gällande korrupt beteende?

Denna på enkätmaterial baserade undersökning innefattar faktorer både på individnivå, där fokus ligger på förtroende för myndigheter (särskilt polisen, rättsväsendet och den offentliga förvaltningen), samt på landsnivå, där de huvudsakliga förklarande faktorerna som undersöks är socio-ekonomisk utveckling, ekonomisk ojämlikhet, institutionell kvalitet (huvudsakligen förekomsten av korruption inom den offentliga sektorn) och ländernas ekonomiska prestationer. Dessutom undersöker avhandlingen ifall effekten av förtroende för myndigheter på individernas korruptionstolerans varierar på basis av de tidigare nämnda kontexterna. I vilka kontexter har förtroende för myndigheter den största betydelsen vad gäller korruptionstolerans?

Avhandlingen finner signifikanta samband å ena sidan gällande förtroende för myndigheter, där ett lågt förtroende tenderar att vara sammankopplat med en högre korruptionstolerans, och å andra sidan med ekonomisk ojämlikhet, där en hög ojämlikhet i inkomster tenderar att vara kopplat med en högre korruptionstolerans. Resultaten tyder även på att sambandet mellan förtroende för myndigheter och korruptionstolerans är märkbart svagare i samhällen med hög ojämlikhet och omfattande korruption, möjligtvis p.g.a. varierande förväntningar hos medborgarna.

Fredrik Malmberg disputerar fredagen den 13 december 2019 kl. 13 i Stora auditoriet, ASA, Fänriksgatan 3, Åbo. Opponent är docent Susanne Wallman-Lundåsen, Linköpings universitet, Sverige, och kustos är professor Carsten Anckar, Åbo Akademi.

Fredrik Göran Malmberg är född 19.6.1989 i Borgå. Han avlade studentexamen 2008 vid Borgå gymnasium och PM-examen 2014 vid Åbo Akademi.

Fredrik Malmberg kan vid behov nås per telefon 040 733 6848 eller e-post fredrik.malmberg@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/173160?locale=lsv.

Fredrik Malmberg

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.