Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om tillverkning av individanpassade mediciner

FM Heidi Öbloms doktorsavhandling i farmaci framläggs till offentlig granskning fredag 3.12.2021 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Printing technologies for personalization of dosage forms.

Avhandlingens resultat bekräftade att tre olika utskriftsteknologier framgångsrikt kunde användas för att tillverka individanpassade läkemedel. Utskriftsteknologierna är Fused deposition modeling (FDM), semisolid extrusion 3D printing (EXT) och bläckstråleutskrift.

De erkända fördelarna med patientspecifik läkemedelsbehandling har resulterat i att det uppstått en efterfrågan på nya metoder som möjliggör tillverkning av sådana läkemedel. De traditionella tillverkningsmetoderna är sällan ändamålsenliga för tillverkning av skräddarsydda läkemedel på grund av teknologiernas otillräckliga flexibilitet. Utskriftsteknologier, som till sin natur både är flexibla och exakta, studerades därför i denna avhandling för detta ändamål. Eftersom alla tre utskriftsteknologierna som studerades använder en specifik teknik för att skriva ut läkemedel, kan läkemedel med mycket varierande egenskaper tillverkas. Läkemedel som framställs med hjälp av utskriftsteknologier kan ha ett obegränsat antal strukturer och mönster, vilket möjliggjorde att de utskrivna läkemedlen i avhandlingen försågs med patientspecifika egenskaper såsom en individanpassad dos, läkemedelsfrisättningsprofil, storlek samt form och/eller patientspecifik data i form av en QR-kod, eller en kombination av dessa.

Då man i en av studierna jämförde de utskrivna läkemedlen med ett läkemedel i pulverform som idag rutinmässigt tillverkas på sjukhusapotek, kunde man konstatera att de utskrivna läkemedlen var minst lika bra, men även mer fördelaktiga i vissa avseenden. I en annan studie visades att bläckstråleutskrift både kunde användas för att tillverka en individanpassad läkemedelsdos och samtidigt förse samma läkemedelsdos med ett informationsrikt mönster. Informationsrika mönster som är utskrivna direkt på läkemedlet, istället för t.ex. på förpackningen, erbjuder möjligheten att inkorporera personlig information, t.ex. för patienten, vårdgivaren, vårdpersonalen samt möjliggör spårbarhet av enskilda doser, vilket är helt unikt för dessa utskrivna läkemedel. Detta kan t.ex. tillämpas för att förbättra behandlingsresultaten, förhindra förekomsten av förfalskade läkemedel i leveranskedjan, minska medicineringsfel eller för att minska läkemedelsmissbruk.

Heidi Öblom disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 3 december 2021 kl. 13. Opponent är professor, Clive Roberts, University of Nottingham, UK och kustos är docent, Niklas Sandler, Åbo Akademi.

Disputationen hålls på adressen auditorium Argentum, Aurum, Henriksgatan 2, Åbo, men den går också att följa på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Heidi Elise Öblom är född 6.1.1989 i Hangö. Hon avlade studentexamen 2007 vid Hangö gymnasium, farmaceutexamen 2010 vid Åbo Akademi och magisterexamen i biovetenskap med inriktning farmaci 2016 vid Åbo Akademi.

Heidi Öblom kan vid behov nås per telefon 040 564 8078 eller e-post heidi.oblom@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Heidi Öblom

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.