Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om svenskan i Helsingfors

FM Sarah Wikners doktorsavhandling i svenska språket framläggs till offentlig granskning fredag 15.11.2019 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Svenskan i Helsingfors. Uppfattningar, perception och variation.

I avhandlingen undersöks den talade svenskan i Helsingfors på 2010-talet ur olika perspektiv. Fokus ligger på uppfattningar om den, på variation i faktiskt språkbruk och på förhållandet mellan uppfattningar och faktiskt språkbruk. I avhandlingen undersöks hur personer från Helsingfors med omnejd och från andra områden i Svenskfinland uppfattar svenskan i Helsingfors och vilka eventuella språkdrag de förknippar med den. De språkdrag som människor tenderar att förknippa med Helsingfors undersöks i sin tur i faktiskt språkbruk, i syfte att ta reda på hur uppfattningar och faktiskt språkbruk förhåller sig till varandra. Materialet består av intervjuer, lyssnartest och inspelningar av vardagssamtal.

Avhandlingen visar att svenskan i Helsingfors varken är eller uppfattas som homogen. Det finns inte en Helsingforssvenska, utan den svenska som talas i Helsingfors varierar. På basis av resultaten kan man urskilja tre sätt att tala svenska på, tre sociala stilar, men det förekommer sannolikt också andra sätt. De sociala stilarna kan snarast kopplas till den enskilda individens identitet och personliga erfarenheter.

Avhandlingen visar emellertid också att det finns språkdrag som undantagslöst kopplas ihop med Helsingfors och aldrig med något annat område. De fungerar alltså som platsindex för Helsingfors. Språkdragen är förlängda konsonanter (t.ex. ”baakka”, ”leetta”), bortfall av finalt -r och samtidig vokalförlängning i verbens presensändelser och substantivens pluraländelser (t.ex. ”jag talaa”, ”två bussaa”), knarr och nasalitet. Sällan görs dock enbart en koppling mellan språkdrag och geografisk plats, utan oftast indikerar språkdragen också olika sociala betydelser. Vilka sociala kopplingar som görs varierar från individ till individ och beror på personliga erfarenheter. Avhandlingen visar t.ex. att förlängda konsonanter kan indikera prestige och hög bildningsnivå för en del (äldre) människor, men snarast frambringa negativa attityder bland andra. Det sistnämnda antyder i sin tur att synen på förlängda konsonanter som prestigedrag håller på att förändras.

Sarah Wikner disputerar fredagen den 15 november 2019 kl. 13 i auditorium Ringbom, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är professor Catrin Norrby, Stockholms universitet, Sverige, och kustos är professor Saara Haapamäki, Åbo Akademi.

Sarah Charlotta Wikner (f. Kvarnström) är född 3.9.1987 i Kyrkslätt. Hon avlade studentexamen 2006 vid Kyrkslätts gymnasium och FM-examen 2011 vid Åbo Akademi.

Sarah Wikner kan vid behov nås per telefon 040 743 7400 eller e-post sarah.wikner@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/172785?locale=lsv.

Sarah Wikner
Sarah Wikner

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.