Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
1.3.2019
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om supramolekylär design av cellulosabaserade hydrogelpärlor

MSc Poonam Trivedis doktorsavhandling i fiber- och cellulosateknologi framläggs till offentlig granskning fredag 8.3.2019 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Supramolecular Design of Cellulose-Based Hydrogel Beads.

Kontroll av cellulosans polymerisationsgrad (DP) är viktigt då man upplöser cellulosa i ett vattenbaserat lösningsmedelssystem för att skapa avancerade nya biomaterial. Ett lägre DP erhålls genom en kemisk förbehandling av cellulosamassan, där valda syror och själva lösningsmedlet påverkar DP av den behandlade massan.

Den förbehandlade massan användes till att skapa rena cellulosapärlor. Dessa pärlor funktionaliserades till zwitterjoniska cellulosapärlor via en TEMPO-medierad oxideringsreaktion, vilken följdes av en hydrazidkoppling. Oxideringssystemet resulterade i att karboxyl- och karbonylgrupper bildades i pärlorna. En kopplingsreaktion mellan karbonyl och ”Girard’s Reagent T” resulterade i att pärlorna erhöll katjoniska grupper. Ultrastrukturstudier av pärlorna visade att de zwitterjoniska pärlorna hade större porer än de rena cellulosapärlorna.

Anjoniska cellulosapärlor designades genom att blanda natrium-cellulosa-etylsulfonat (CES), ett anjoniskt cellulosaderivat, med den förbehandlade cellulosan i ett lösningssystem bestående av natriumhydroxid, urea och vatten. Blandningens reologi studerades och hydrogelpärlor koagulerades i ett syrabad. En ökande CES polymerkoncentration upp till en halt av 50 % kunde producera stabila hydrogelpärlor med förbättrad porositet och en högre kapacitet att hålla vatten.

Funktionella kitosan-cellulosabaserade hydrogelpärlor designades genom att blanda cellulosa med kitosan i ett lösningssystem samt koagulering med olika syror. Kitosankoncentrationen och typen av koaguleringssyra studerades för val av hydrogelpärlor för vidare tester till vävnadsteknikapplikationer. Hydrogelpärlorna med 70 % kitosan och 30 % cellulosa som koagulerats i  ättiksyra visade den högsta cytokompatibiliteten med bröstadenocarcinom (mjuk vävnad) och osteoblastceller (hård vävnad). Kitosanbaserade hydrogelpärlor visade sig ha en potential för vidare forskning för applikationer inom vävnadsteknikfältet.

Poonam Trivedi disputerar fredagen den 8 mars 2019 kl. 13 i Auditorium Ekwall, Gadolinia, Porthansgatan 3, Åbo.Opponent är professor Monika Ek, Kungliga tekniska högskolan KTH, Sverige och kustos är professor Pedro Fardim, Åbo Akademi.

Poonam Trivedi är född 15.4.1984 i Siliguri, Indien. Hon avlade studentexamen 2001 vid Beersheba School, Indien och MSc-examen 2006 vid Kurukshetra University, Indien.

Poonam Trivedi kan vid behov nås per telefon 040 018 2983eller e-post poonam.trivedi@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/167807?locale=lsv.

Poonam Trivedi
Poonam Trivedi

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Pamela Friström
Informatör