Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om struktur och egenskaper hos soda-lignin från en modern bioraffinaderiprocess

Lucas Lagerquist

FM Lucas Lagerquists doktorsavhandling i organisk kemi framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. 

Avhandlingen heter Structure and properties of soda-type lignin from a modern biorefinery process 

Disputationen äger rum fredagen den 27 maj 2022 kl. 13 i auditorium Argentum, Aurum, Henriksgatan 2, Åbo, samt via videolänk. Opponent är Biträdande professor Mika H. Sipponen, Stockholms universitet, Sverige och kustos är docent Patrik Eklund, Åbo Akademi. 

Sammanfattning

Lignocellulosisk biomassa, som är den mest förekommande kolhaltiga naturresursen på jorden, består huvudsakligen av cellulosa, hemicellulosa och lignin. Lignin är strukturellt annorlunda än kolhydratkomponenterna och är en attraktiv råvara för förnybara kemiska produkter. I över ett sekel har massa- och pappersindustrin fraktionerat lignocellulosabiomassa för att isolera cellulosa och använda den resterande hemicellulosan och ligninet för värme- och energiproduktion. För att utveckla nya produkter från lignocellulosisk biomassa behöver ytterligare fraktioneringstekniker utvecklas. Ligninpolymeren är i sig komplex och kommer strukturellt inte bara att variera mellan växtarter, utan tekniska isoleringsmetoder förändrar ytterligare dess struktur. Detta leder till att varje fraktioneringsteknik kommer att ge en säregen typ av lignin med olika egenskaper jämfört med andra lignin. På grund av dessa orsaker är det väsentligt att förstå ligninets struktur för att avgöra det bästa tillämpningsområdet. 

I denna avhandling undersöktes lignin från tre trädslag som hade sitt ursprung från en innovativ biomassafraktioneringsteknik. De olika ligninfraktionerna analyserades och jämfördes med ligninprov med oförändrad nativ struktur för att förstå hur processen påverkade ligninets struktur. En mängd olika analysmetoder användes och den kombinerade informationen från analyserna kunde användas för att bestämma viktiga strukturella särdrag och egenskaper hos ligninet. I avhandlingen vidareutvecklades även en av analysmetoderna. Modellföreningar med specifika strukturer framställdes och deras spektroskopiska data användes för att underlätta strukturbestämningen av ligninet. Avhandlingen har lett till en ökad förståelse av ligninstrukturen från den här typen av industriella processer och gett en insyn hur ligninet potentiellt kan förädlas. 

Lucas Evan Lagerquist är född 1982 i Vasa. Han kan vid behov nås per telefon 050 343 4699 eller e-post lucas.lagerquist@abo.fi. 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.   

Klicka här för pressbild på disputanden.  

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.