Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om staters extraterritoriella skyldigheter gällande mänskliga rättigheter

PM Maija Mustaniemi-Laaksos doktorsavhandling i juridik framläggs till offentlig granskning vid Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter From Charity to Legal Accountability? A Study on Extraterritorial Human Rights Accountability within Bilateral Development Cooperation.

Disputationen äger rum fredagen den 9 februari 2024 kl. 13 i Stora auditoriet, ASA, Fänriksgatan 3, Åbo. Opponent är professor Wouter Vandenhole, University of Antwerp, Belgien och kustos är professor Elina Pirjatanniemi, Åbo Akademi.

Sammanfattning:

Sedan 1990-talet har det framförts ökande krav på större normativt ansvar inom utvecklingssamarbete, särskilt ansvar baserat på mänskliga rättigheter. Det finns idag flera olika teorier som betonar kopplingen mellan ramverket för mänskliga rättigheter och utvecklingsdiskursen. Dessa teorier, som kollektivt har kommit att kallas människorättsbaserade perspektiv på utveckling (HRBAD), skiljer sig något åt när det gäller betoning och detaljnivå, men har gemensamt att de förespråkar ett tillvägagångssätt för utveckling som både strukturellt och i termer av mål är baserat på mänskliga rättigheter. Samtidigt har man i forskningen kring mänskliga rättigheter alltmer börjat ifrågasätta de territoriella begränsningarna för staters skyldigheter i fråga om mänskliga rättigheter. Som ett resultat av detta har man gradvis börjat erkänna att mänskliga rättigheter också ger upphov till vad som har kommit att kallas extraterritoriella skyldigheter (ETO), det vill säga ansvar för mänskliga rättigheter som en stat har gentemot individer utanför det egna landets gränser. 

Denna koppling mellan ETO och HRBAD är något som denna avhandling problematiserar och diskuterar. Med fokus på bilateralt utvecklingssamarbete studerar den extraterritoriellt ansvar för mänskliga rättigheter som en strukturell del av staters utvecklingsinsatser. Avhandlingen ställer frågan vad vi menar när vi talar om staters ansvar för mänskliga rättigheter inom utvecklingssamarbete och hur ett dylikt ansvar bör vägleda staters agerande. 

Vägledd av en modern rättsdogmatisk metod och diskursanalys hävdar avhandlingen att mycket av människorättsdiskursen inom utvecklingssamarbetskontexten förblir på en ”rights-washing” nivå, där påståenden om hur ansvaret för mänskliga rättigheter sägs styra utvecklingspolitiken förekommer men ofta utan tydliga planer för operationalisering. För att mänskliga rättigheter ska få en mer central roll i utvecklingssamarbetet bör staterna acceptera att det folkrättsliga ansvaret förändrats och därmed i högre grad erkänna extraterritoriella skyldigheter.

Maija Mustaniemi-Laakso kan vid behov nås per e-post maija.mustaniemi-laakso@abo.fi.

En sammanfattning av avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.