Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om spelproblem i nordisk kontext

PM Johanna Nordmyrs doktorsavhandling i vårdvetenskap framläggs till offentlig granskning fredag 2.10.2020 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Problem gambling in a Nordic context – Moving from social factors to a psychosocial perspective.

I avhandlingen presenteras dels en systematisk kartläggning av nordisk forskning kring spel om pengar, dels resultat från enkätstudier där riskfaktorer för spelproblem i den finländska befolkningen undersökts. Dessutom ingår i avhandlingen en systematisk översiktsstudie rörande psykosociala riskfaktorer för spel om pengar och spelproblem i en nordisk kontext.

I avhandlingen identifieras psykosociala fenomen såsom ensamhet och upplevt socialt stöd som relevanta faktorer att beakta i förhållande till spel om pengar och spelproblem i den nordiska kontexten, även om frågor kvarstår rörande orsakssamband och riktning i dessa komplexa kopplingar. Enkätstudieresultaten belyser också hur psykosociala faktorer, jämfört med strukturella aspekter av sociala nätverk, spelar en betydande roll i förhållande till spelproblem i ett undersökt finländskt sampel.

Dessa fynd stöder vidare forskning där psykosociala faktorer inte enbart undersöks i egenskap av negativa påföljder av spelproblem, utan också som en riskfaktor för problematiken. Kartläggningsresultaten påvisar bland annat vilka teman och målgrupper som är mindre studerade inom nordisk spelforskning, samt vilka forskningsmetoder som tillämpats i mindre omfattning.

Ett behov av fler preventions- och servicefokuserade forskningsinitiativ framkommer, likaså ett behov av mer interdisciplinär forskning samt forskning där kvalitativa forskningsansatser såsom intervjumetoder tillämpas.

Johanna Nordmyr disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 2 oktober 2020 kl. 12. Opponent är professor Søren Kristiansen, Aalborg Universitet, Danmark, och kustos är professor Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi.

På grund av rådande omständigheter kan disputationen inte följas på plats och ställe, utan på distans via adressen: https://aboakademi.zoom.us/j/64502571915?pwd=R0J2K0NwTFZFbkhsazJOa2FYS1ZnUT09. (Se nedan för praktiska anvisningar.)

Johanna Nordmyr är född 30.9.1985 i Korsholm. Hon avlade studentexamen 2004 vid Närpes gymnasium och politices magisterexamen 2010 vid Åbo Akademi.

Johanna Nordmyr kan vid behov nås per telefon 050 386 2958 eller e-post johanna.nordmyr@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: https://www.doria.fi/handle/10024/178000?locale=lsv.

Johanna Nordmyr

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.