Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om spekulativ investering

MBA, MA (Econ.) Syed Riaz Mahmood Alis doktorsavhandling i redovisning framläggs till offentlig granskning fredag 9.4.2021 vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Gambling in Stock Markets: Empirical Evidence from a Few Important Markets.

Denna avhandling relaterar mest till den spekulativa investeringen hos några få globala aktiemarknadsaktörer. Bevis visar att investerare är dåligt diversifierade och att de föredrar aktier av lotterityp, det vill säga aktier med relativt låg sannolikhet för mycket hög avkastning. Både portföljnivå och tvärsnittsanalys på företagsnivå har använts i alla artiklar för att hitta olika relationer mellan variabler. Därför är denna avhandling en empirisk studie med fokus på spekulativa investerare som inte är helt diversifierade och ansvariga för överprissättning eller underprissättning av tillgångar på grund av partiskhet.

Investerarnas riskaversion är det mest grundläggande förslaget i gängse finansiell teori. En förståelse för investeringsbeteendet förblir emellertid bristfällig när den risksökande attityden som är förankrad i investerarnas sinnen ignoreras helt. Under de senaste åren har finansforskare i allt högre grad fokuserat på effekterna av spekulativa aktiemarknadsfrågor. Trots att de framväxande gränsmarknadsaktierna är en idealisk miljö för att testa många av de hypoteser som effekterna av spekulativa investeringar medför, med tanke på deras begränsade data, har lite forskning gjorts i samband med dessa marknader. Denna forskning syftar till att bidra till detta tomrum genom att undersöka benägenheten hos vissa större aktiemarknadsinvesterare att investera i aktier med utdelningar av lotterityp – aktier med mycket liten sannolikhet att generera mycket hög avkastning och dess konsekvenser för tillgångsprissättning.

Några av de senaste teoretiska utvecklingarna tyder på att investerarnas fel i sannolikhetsviktning av händelser kan få dem att övervärdera aktier som har en liten chans att få en stor positiv avkastning. Eftersom investerare tenderar att betala mer för aktier som uppvisar extremt positiv avkastning kommer dessa aktier att ha mindre avkastning i framtiden. De senaste bevisen för investerarnas böjelse för aktier av lotterityp har dokumenterats på de amerikanska och europeiska aktiemarknaderna. Vi undersöker förekomsten och preferenser för aktier av lotterityp på vissa andra stora aktiemarknader. På större marknader är aktier av lotterityp, som kännetecknas av mycket snedställda, enorm idiosynkratisk volatilitet och lågt pris, sämre och har en ”lotteripremie”. Dessutom kan aktier av lotterityp hjälpa till att utforska det förbryllande förhållandet mellan tidigare idiosynkratisk volatilitet och avkastning.

Syed Riaz Mahmood Ali disputerar vid Åbo Akademi fredagen den 9 april 2021 kl. 13. Opponent är professor Mervi Niskanen, Östra Finlands universitet och kustos är professor emeritus Ralf Östermark, Åbo Akademi.

Publiken är välkommen att följa disputationen på distans, klicka här för att delta. Se nedan för praktiska anvisningar.

Syed Riaz Mahmood Ali är född 4.9.1982 i Rajshahi, Bangladesh. Han avlade studentexamen 1999 vid Dhaka City College, Bangladesh och BBA-examen vid University of Rajshahi och MBA-examen vid University of Rajshahi samt MA (Econ.)-examen vid Central Michigan University, USA.

Syed Riaz Mahmood Ali kan vid behov nås per telefon +358 46 960 1869 eller e-post syed.ali@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria.

Syed Riaz Mahmood Ali

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version. Bilden får fritt användas av medierna.

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion då du får tillstånd att ställa din fråga.