Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om social integration av svenskspråkiga i Österbotten

Ingrida Grigaityte.
Ingrida Grigaityte

PM Ingrida Grigaitytes doktorsavhandling i utvecklingspsykologi framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Social Integration, Psychological Well-being, and Proactive Attitudes towards the Integration of Immigrants in a Sample of the Swedish-speaking Population in Western Finland.

Disputationen äger rum måndagen den 7 november 2022 kl. 13. Via videolänk.  Opponent är professor Jane L. Ireland, University of Central Lancashire, Storbritannien och kustos är professor emeritus Kaj Björkqvist, Åbo Akademi.

Sammanfattning

Avhandlingen behandlar social integration inom ett sampel bestående 298 svenskspråkiga individer i Österbotten. Social integration är en dynamisk och strukturell utvecklingsprocess under vilken medlemmarna i ett samhälle deltar i formella och informella relationer. Framgångsrik social integration bedöms genom sådana indikatorer som rättigheter och medborgarskap, språk och kulturell kunskap, säkerhet och stabilitet, sociala broar, band och länkar, sysselsättning, bostäder, utbildning och hälsa.

Den svenskspråkiga befolkningen bosatt i västra Finland upplever överlag en hög nivå av social integration i samhället. Den subjektiva upplevelsen av att vara välintegrerad blir bara bättre med åldern. Nivån av social integration har ett klart samband med psykologiskt välbefinnande. De som upplever sig som välintegrerade uppvisar färre symptom på ångest, depression och somatisering.

Det finns också ett tydligt samband mellan befolkningens personliga nivå av social integration och proaktiva attityder till integrering av immigranter. Ju bättre respondenterna upplevde sig integrerade i samhället desto mer positiva attityder hade de till integrering av immigranter. Respondenternas nivå av proaktiva attityder till integrering av immigranter hade ett negativt samband med stark identifikation till deras egen folkgrupp, och den var också relaterad till kön, ålder och utbildningsnivå. Det förekom ett negativt samband mellan bevittnande av våld i hemmet och dels personlig social integrationsnivå, dels proaktiva attityder till integrering av immigranter.

Den föreliggande studien visar att en stark känsla av social integration är positivt förknippad med hälsorelaterade faktorer. Detta inkluderar inte bara psykologisk utan även emotionell och fysisk hälsa.

Ingrida Grigaityte är född 1986 i Kaunas, Litauen. Hon kan vid behov nås per telefon 040 353 0970 eller e-post thisisingrida@gmail.com.

 

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.