Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
19.2.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om skriftlig interaktion i företagskommunikation via webbplatsen

FM Jennie Öhmans doktorsavhandling i engelska språket och litteraturen framläggs till offentlig granskning fredag 23.2.2018 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Interaction in Text and Hypertext: Participant Roles on Corporate Websites.

Många globala företag ser idag webbplatsen som sitt främsta medium för extern företagskommunikation. Den dynamiska naturen hos detta medium gör att företagswebbplatser vanligtvis är tekniskt sett interaktiva. Denna egenskap är i sig ändå ingen garanti för interaktion mellan deltagarna i webbsidornas textuella innehåll.

I denna studie undersöks skriftlig interaktion mellan företaget och dess publiker i företagsdiskurs, på två språk och i två webbsidegenrer. Interaktion definieras här som en projicerad dialog mellan deltagarna, synlig i texten och i hyperlänkarna i form av språkliga signaler. Materialet består av totalt 80 webbsidor på engelska och svenska från 20 amerikanska företag. Utifrån ett funktionellt lingvistiskt perspektiv analyseras hur företagen konstruerar sig själva och sina publiker i sina webbsidetexter samt hur dessa projicerade roller och interaktionen förändras mellan två språkversioner av samma webbplats. Dessutom undersöks om ett byte av målpublik påverkar de projicerade rollerna; för detta ändamål jämförs sidor riktade till en allmän publik (företagspresentation) med sidor riktade till en specifik publik (karriär).

Totalt sett visar resultaten att de två språkversionerna tillämpar relativt liknande strategier för interaktion, trots vissa skillnader mellan individuella företag. Företagen presenterar också ofta sig själva på ett konsekvent sätt i båda webbsidegenrerna, medan hänvisningarna och rollerna för publikerna ändras då man förflyttar sig från presentationssidan till karriärsidan. Företagets röst och framtoning förblir alltså densamma, medan publikens röst och framtoning förändras vid byte av målpublik. Oftast tilltalas publiken mer direkt och tillskrivs en större variation av roller på karriärsidorna, vilket leder till en starkare projicerad dialog i text mellan de två deltagarna. Dessa resultat ger vid handen att skillnaderna mellan de två webbsidegenrerna är större än skillnaderna mellan språkversionerna i det undersökta materialet.

Jennie Öhman disputerar fredagen den 23 februari 2018 kl. 13 i auditorium Ringbom, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är professor Merja Koskela, Vasa universitet och kustos är docent Martin Gill, Åbo Akademi.

Jennie Helena Öhman är född 18.9.1975 i Borgå. Hon avlade studentexamen 1994 vid Borgå gymnasium och filosofie magisterexamen vid Åbo Akademi, 2000.

Jennie Öhman kan vid behov nås per telefon 0400 848 186 eller e-post jennie.ohman@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/149341?locale=lsv

Jennie Öhman
Jennie Öhman

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör