Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
21.9.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om sambandet mellan utsatthet för aggression och psykosociala utmaningar

PM Patrik Söderbergs doktorsavhandling i utvecklingspsykologi framläggs till offentlig granskning fredag 28.9.2018 vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Not Only Bad Luck: Studies on Peer Victimization and Social Exclusion from a Multilevel Perspective.

Avhandlingen består av fyra delstudier som på olika sätt undersöker sambandet mellan utsatthet för aggression och psykosociala utmaningar på individ- och systemnivå. Den första studien baseras på etnografiska rapporter från jägar- och samlarkulturer runtom i världen, medan de tre andra studierna analyserar datamaterial från två omfattande enkätundersökningar bland tonåringar i Österbotten.

De etnografiska rapporterna lyfter fram exkludering som ett socialt redskap för att stärka konformitet i miljöer som kan anses representera människans förhistoria. Studie I visar på risker med att inte följa normerna i ett samhälle och argumenterar att människan har ett evolutionärt utvecklat varningssystem som upptäcker och reagerar på hot om utanförskap.

Det österbottniska enkätmaterialet ser närmare på sambanden mellan utsatthet för aggression, ensamhet, depressiva symptom och aggressivt beteende. Studie II fokuserar på hemmiljöns betydelse och identifierar fysisk bestraffning som en riskfaktor för inåt- och utåtagerande problematik, vilket i sin tur ökar risken för att bli utsatt för aggression av jämnåriga. Studie III lyfter även fram familjeekonomi som en riskmarkör, men ser framförallt på betydelsen av sociala strukturer och normer i skolmiljön. Studie IV är en metodologisk studie som jämför elever som har blivit utsatta för aggressivt beteende (eng. peer victimization) med de som har blivit mobbade (eng. bullying), och analyserar hur de här grupperna delvis överlappar varnadra och delvis uppvisar unika drag.

På basen av resultaten föreslås att antimobbningsprogram bör fortsätta att främja samhörighet och mångfald, men också ge mera individuellt stöd för individer med psykosociala utmaningar och problem i hemmiljön.

Patrik Söderberg disputerar fredagen den 28 september 2018 kl. 13 i Akademisalen, Academill, Strandgatan 2, Vasa. Opponent är professor Thomas P. Gumpel, Hebrew University of Jerusalem, Israel och kustos är professor Kaj Björkqvist, Åbo Akademi.

Patrik Söderberg är född 7.9.1980 i Vasa. Han avlade studentexamen 1999 vid Korsholms gymnasium, politices kandidatexamen i statsvetenskap, 2009 och politices magisterexamen i utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi, 2010.

Patrik Söderberg kan vid behov nås per telefon 050 542 4980 eller e-post patrik.soderberg@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/161978?locale=lsv

Patrik Söderberg
Patrik Söderberg

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör