Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om sambandet mellan psykosociala faktorer och psykiskt välbefinnande på arbetsplatsen

Janina Björk-Fant.
Janina Björk-Fant

PM Janina Björk-Fants doktorsavhandling i utvecklingspsykologi framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Mental well-being at work: Support and protective factors of work engagement and work-life balance in contemporary working life.

Disputationen äger rum fredagen den 19 maj 2023 kl. 12 i Akademisalen, Academill, Strandgatan 2, Vasa. Disputationen kan också följas via videolänk. Opponent är professor Lotta Dellve, Göteborgs universitet, Sverige och kustos är äldre universitetslektor Anna K. Forsman, Åbo Akademi.

Sammanfattning

 

Pågående globala trender sätter press på arbetstagare och skapar oro kring deras psykiska välbefinnande på arbetsplatsen. Eftersom den tidigare prisade nordiska välfärdsmodellen alltmer ifrågasätts, gäller detta även det finländska arbetslivet. Syftet med avhandlingen är att undersöka sambandet mellan psykosociala faktorer och psykiskt välbefinnande på arbetsplatsen, särskilt arbetsengagemang och balansen mellan arbetsliv och övrigt liv, att undersöka om det finns ett samband mellan dessa två aspekter av psykiskt välbefinnande, och att samla evidens för effektiviteten i interventioner fokuserade på att främja arbetsengagemang genom att utveckla arbetsplatsresurser nerifrån och upp.

Avhandlingen består av fyra separata studier. I Studierna 1–3 användes intervjuenkätdata från två olika populationsbaserade, tvärsnittsstudier. Studierna 1 (N=1431) och 2 (N=3790) baserades på finländskt data insamlat år 2018 och data analyserades med hjälp av logistisk regressionsanalys (Oddskvoter, 95 % konfidensintervall). I Studie 3 (N=35401) användes europeiskt data insamlat år 2015 och data analyserades med hjälp av multinivå regressionsmodellering. Studie 4 var en systematisk översikt och meta-analys.

Sammantaget visar resultaten av denna avhandling att ett system-orienterat tänkande behövs, där faktorer på flera nivåer beaktas i främjandet av psykiskt välbefinnande på arbetsplatsen. Ett viktigt bidrag i Studie 3 var att ett positivt samband mellan arbetsengagemang och balansen mellan arbetsliv och övrigt liv kunde konstateras på europeisk nivå. Vidare var nivåer av arbetsengagemang och balansen mellan arbetsliv och övrigt liv generellt sätt höga hos de studerade arbetstagarna i den finländska (Studierna 1 och 2) och i bredare termer – nordiska och europeiska (Studie 3) – välfärdskontexten. Medan detta stöder det fortsatta användandet av en universell arbetslivsmodell i de nordiska välfärdsstaterna, pekar en del av resultaten i Studierna 1 och 2 på att modellen misslyckas med att leverera vad den lovat, särskilt gällande lovorden om ett jämställt arbetsliv för män och kvinnor. Samtidigt är ett av nyckelresultaten i Studie 4 att ett standardiserat, universellt angreppssätt är att föredra framom skräddarsydda angreppssätt i interventioner vars fokus är att främja arbetsengagemang nerifrån och upp. Meta-analysen i Studie 4 baserade sig på 24 studier och visade en liten men lovande interventionseffekt i termerna av ökat arbetsengagemang.

Janina Björk-Fant är född 1993 i Korsholm. Hon kan vid behov nås per e-post janina.bjork@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.

 

Anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.