Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om religiös och sexuell identitet hos sexuella minoriteter i Ghana

Marlijn Meijer.
Marlijn Meijer

M.A. Marlijn Meijers doktorsavhandling i religionsvetenskap framläggs till offentlig granskning vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Sexuality, stigma and religion: The negotiation of sexuality and religion among sexual minorities in Ghana.

Disputationen äger rum lördagen den 26 november 2022 kl. 13 i auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo. Opponenter är professor Minna Opas, Åbo universitet och professor Timo Kallinen, Östra Finlands universitet och kustos är professor Peter Nynäs, Åbo Akademi.

 

Sammanfattning

Under de senaste åren har det skett en stark politisering av sexuell mångfald och religion i Ghana. Det görs försök att lagstifta mot individer som identifierar sig som sexuella minoriteter. Denna utveckling har lett till en ökning av homofobi och offentligt våld mot personer som associeras med icke-heteronormativa individer eller grupper. Denna studie undersöker hur sexuellt stigma påverkar sexuella minoriteter och hur unga vuxna som identifierar sig som sexuella minoriteter förhandlar sina religiösa och sexuella identiteter i Accra.

De trettioen intervjupersonernas rika berättelser illustrerar hur religiösa institutioner och ledare förstärker sexuell stigmatisering och stigmatiseringens effekter på deltagarnas liv. Men religiositetens roll, eller religiösa auktoriteter och samfund, förklarar inte alla aspekter av sexuell stigmatisering. Skillnader när det gäller kön, ålder och fattigdom var avgörande i analysen. Personer som inte uppfattades som heteronormativa och de som gjorde det hade olika erfarenheter. Feminina män och maskulina kvinnor delade upplevelser av mer stigma, såsom våld eller sexuella övergrepp, jämfört med maskulina män och feminina kvinnor som kan passera som heterosexuella.

Å ena sidan visar studien på bristen på stöd för sexuella minoriteter från många religiösa institutioner och ledare. Å andra sidan visar den möjligheterna till hjälp och samarbeten som queera gemenskaper erbjuder och betydelsen av bekräftande religiösa samfund för att minska sexuellt stigma. Studien belyser motståndskraft och egenmakt och visar hur religion kan vara en positiv resurs för bekräftelse och bemyndigande för sexuella minoriteter. Den bryter med tanken att religion inte går samman med icke-heteronormativa sexualiteter. Viktigast av allt är att studien ökar medvetenheten om den sexuella stigmatisering som sexuella minoriteter upplever i Ghana.

 

Marlijn Meijer är född 1991 i Lelystad, Nederländerna. Hon kan vid behov nås per telefon +1 587 590 7140 eller e-post marlijn.meijer@abo.fi.

Avhandlingen kan läsas i Åbo Akademis publikationsarkiv Doria.

Klicka här för pressbild på disputanden.