Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om reglering av känslor och attityder mot utgrupper

PsM Minja Westerlunds doktorsavhandling i psykologi framläggs till offentlig granskning torsdag 4.6.2020 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Lens of Emotion: Emotion Regulation and Out-Group Attitudes.

Emotioner spelar en viktig roll för de attityder som olika grupper har av varandra. Emotioner, och emotioner mellan grupper mer specifikt, uppstår ur en individs bedömning av en situation som involverar en utgrupp (d.v.s. en grupp man inte själv identifierar sig med), och emotionen triggar en motsvarande aktionstendens.

En särskilt viktig källa för negativa känslor och attityder mellan grupper är då utgruppen upplevs utgöra ett hot. Avsikten med föreliggande avhandling var att studera ifall nedreglering av negativa känslor efter sådana hot skulle resultera i mera positiva attityder mot vederbörande utgrupper. Vi använde oss både av associationsstudier och av experiment.

Vi fann att habituellt undertryckande av känslouttryck hade samband med mindre positiva attityder mot utgrupper. Kognitiv omprövning (d.v.s. att ändra hur man tänker och tolkar situationen) var inte associerat med attityder mot utgrupper, i kontrast till tidigare litteratur. Vi fann att både kognitiv omprövning och expressivt undertryckande ökade de positiva attityderna mot de relevanta utgrupperna, jämfört med kontrollgruppen.

Vi fann också att obehagliga känslor direkt negativt predicerade attityder mot grupper som associerats med starkt hotfulla situationer, men inte gentemot andra grupper. Kognitiv omprövning och medveten uppmärksamhet påverkade attityderna mot utgrupper via negativa emotioner. Attityderna mot utgrupper påverkades inte direkt av känsloregleringsstrategin. Vidare, posttraumatiska stressymptom korrelerade signifikant med mängden negativa emotioner både före och efter de hotfulla stimuli som påminde om hotet. De posttraumatiska stressymptomen korrelerade också negativt med attityderna mot grupper som associerades med attacken, men inte med attityderna mot andra grupper.

Resultaten från de föreliggande studierna kan användas både i preventiva och kliniska åtgärder. Till exempel kan de vara av intresse tillsammans med andra interventioner inom program vars syfte är att förbättra relationer mellan grupper eller att förhindra negativa attityder mellan grupper från att uppstå. Dylika initiativ kan vara av intresse t.ex. för aktörer i multikulturella kontexter, i skolor och kriminalvårdsanstalter för individer som tidigare har varit involverade i aggressioner mot utgrupper.

Minja Westerlund disputerar vid Åbo Akademi torsdagen den 4 juni 2020 kl. 18. Opponent är professor Steven L. Neuberg, Arizona State University, USA, och kustos är biträdande professor Jan Antfolk, Åbo Akademi.

På grund av rådande omständigheter kan disputationen inte följas på plats och ställe, utan på distans via adressen: https://aboakademi.zoom.us/j/63280979470. (Se nedan för praktiska anvisningar.)

Minja Merit Mathilda Westerlund är född 14.4.1983 i Åbo. Hon avlade studentexamen 2003 vid Katedralskolan i Åbo och PsM-examen 2008 vid Åbo Akademi.

Minja Westerlund kan vid behov nås per telefon +358 2 215 3441 eller e-post minja.westerlund@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: https://www.doria.fi/handle/10024/177367?locale=lsv.

Minja Westerlund

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.

 

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

Under disputationen bör åhörarna inte slå på sin mikrofon eller video (av sig själva).

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion.

Frågor om åhörarnas ev. tekniska problem bör inte ställas via Zooms chatt.