Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
15.3.2018
Åbo Akademi
Disputation

Doktorsavhandling om prästgårdens ekonomi, kultur och teologi

PM, TM Harry S. Backströms doktorsavhandling i praktisk teologi framläggs till offentlig granskning onsdag 21.3.2018 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Prästgårdens ekonomi, kultur och teologi.

Antalet prästgårdar i församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas ägo i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har minskat dramatiskt under de senaste årtiondena. I Borgå stift har förändringen varit likartad som i kyrkans övriga stift. Användningen av prästgårdarna i församlingarnas verksamhet har också förändrats och prästerna bor inte i prästgårdar i samma utsträckning som tidigare. Den kulturella omvandlingen har inte endast betydelse för prästgårdarna, utan påverkar också den evangelisk-lutherska kyrkan i ett vidare perspektiv.

Syftet med undersökningen var att beskriva och kartlägga den omvandling som inneburit att antalet prästgårdar reducerats kraftigt och att samtidigt förklara varför denna förändring har skett och väcka frågor om vilka konsekvenser den haft och kan tänkas få. Den period som granskades i detalj var 1970–2012 och begränsades huvudsakligen till situationen i Borgå stift.

I forskningen användes flera infallsvinklar till problematiken. Det handlade om ett ekonomiskt, kulturellt, kyrkosociologiskt, juridiskt, teologiskt och kyrkohistoriskt perspektiv. Resultaten visar på ett antal faktorer som medverkade: samhällsförändringen, försvagad ekonomi i församlingarna, förändrad lagstiftning, prästgårdspolitiken i Borgå stift, förändrade behov och förväntningar hos prästen och prästfamiljen samt förändrad bild av vad den evangelisk-lutherska kyrkans uppgift är i teologisk mening. Termen prästgårdskultur utvecklades och i avhandlingen lanserades och definierades ett nytt begrepp, prästgårdens teologi. Begreppet kan stå som reflektionsgrund kring vad som har förändrats när prästgårdarna inte längre fyller sin tidigare uppgift i kyrka och samhälle.

Resultaten bidrar till en dialog kring församlingarnas, församlingslivets och religionens förändrade betydelse för den enskilda medborgaren. Undersökningen kan också ses som ett led i en vidare diskussion kring de förändringar vad gäller värdegrund och ökad pluralism som präglar samhället som helhet.

Harry S. Backström disputerar onsdagen den 21 mars 2018 kl. 13 i auditorium Salin, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är docent Cecilia Wejryd, Uppsala universitet, Sverige och kustos är professor Bernice Sundkvist, Åbo Akademi.

Harry Sanfrid Backström är född 16.2.1957 i Pedersöre. Han avlade ingenjörsexamen vid Ekenäs forstinstitut 1992, politices kandidatexamen 2007, politices magisterexamen 2008 och teologie magisterexamen 2008 vid Åbo Akademi, samt agronomie- och forstkandidatexamen vid Helsingfors universitet, 2017.

Harry Backström kan vid behov nås per telefon 040 709 3159 eller e-post harry.s.backstrom@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/149604?locale=lsv

Harry Sanfrid Backström
Harry Sanfrid Backström (foto: Leila Warén-Backström)

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör