Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om positionens betydelse för åsikter om kommunens serviceproduktion

PL Linnéa Henrikssons doktorsavhandling i offentlig förvaltning framläggs till offentlig granskning fredag 30.8.2019 vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Ger uppdraget åsikten? Positionens betydelse för uppfattningar om välfärdsorganisering i finländska kommuner.

Avhandlingen utgår från påståendet att “uppdraget ger åsikten”, det vill säga att den position man har spelar en roll för vilken åsikt man har. Här studeras positionens betydelse för uppfattningen om huruvida kommunal service ska produceras i offentlig eller privat regi.

Kommunpolitikerna, på olika nivåer, fattar beslut på tjänstemännens beredning och ska utgå från invånarnas önskemål när de fattar beslut. Besluten förverkligas sedan av kommunernas anställda. Ofta utgår man från att dessa olika gruppers åsikter om offentlig service följer en klassisk vänster-högerindelning, så att personer med vänstervärderingar förväntas försvara den offentliga sektorn, medan man på högerkanten förväntas föredra privata serviceproducenter. Om man bara utgår från vilket parti politiker företräder eller invånare röstar på, missar man att också positionen spelar en roll. Inom ramen för sitt uppdrag får politiker på olika nivåer insyn, kunskap och erfarenheter som påverkar deras attityder. På samma sätt påverkas invånarna av sina erfarenheter och kommunens anställda, både tjänstemän och övrig personal, av sina arbetsförhållanden och kunskaper. Dessa kan således ha helt olika perspektiv på kommunen och dess verksamhet.

Positionens betydelse studeras här med utgångspunkt i institutionell teori och politisk socialisation. Materialet baseras på enkätdata och har analyserats genom statistiska metoder. Positionens betydelse för åsikter jämförs med partipreferensens betydelse och därtill studeras betydelsen av kön, ålder, utbildning och arbetsgivare samt med kommunens storlek och ekonomiska situation.

Avhandlingen visar att positionen har en klar betydelse för hur man i olika grupper ser på kommunens serviceproduktion. Avhandlingen visar också att partiets betydelse för uppfattningar om välfärden är stor, för dem som föredrar partier långt till höger eller till vänster, på den politiska skalan.

Linnéa Henriksson disputerar fredagen den 30 augusti 2019 kl. 13 i Stora auditoriet, ASA-huset, Fänriksgatan 3, Åbo. Opponent är professor Anders Lidström, Umeå universitet och kustos är professor Kimmo Grönlund, Åbo Akademi.

Linnéa Henriksson är född 15.4.1977 i Pargas. Hon avlade studentexamen 1995 vid Pargas svenska gymnasium och PM-examen 2001 vid Åbo Akademi samt PL-examen 2004 vid Åbo Akademi.

Linnéa Henriksson kan vid behov nås per telefon 040 529 4894 eller e-post linnea.henriksson@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: https://www.doria.fi/handle/10024/169740?locale=lsv

Disputand Linnéa Henriksson.
Linnéa Henriksson

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.