Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om populationsdynamiken hos växt- och djurplankton i Östersjön

FM Louise Forsbloms doktorsavhandling i miljö- och marinbiologi framläggs till offentlig granskning onsdag 20.5.2020 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Drivers of plankton populations in the Baltic Sea.

Plankton utgör en grundläggande komponent av födovävar, och att identifiera vilka variabler som är viktiga för dem bidrar till vår förståelse av hur klimatförändring kommer att påverka populationer och samhällen.

Målet med min avhandling är att undersöka effekterna av miljövariabler på populationsdynamiken hos naturliga populationer av växt- och djurplankton, genom populationsdynamisk modellering av tidsserier. Eftersom ingen data är perfekt är användningen av tidsserier för modellering av populationsdynamik sällan utan utmaningar. All datainsamling och alla observationsprocesser innehåller flera källor av osäkerhet och i min avhandling strävar jag till att beakta dessa källor, med en speciell betoning på säsongsbundenhet och vind.

I avhandlingen visar jag bland annat att vissa växtplanktonarter kan uppvisa synkron dynamik på stor rumslig skala, att salinitet, temperatur och skiktning i flera fall påverkar både växt- och djurplankton på årlig skala och att tidpunkten på förekomsten av vissa planktonarter har förändrats.

Louise Forsblom disputerar vid Åbo Akademi onsdagen den 20 maj 2020 kl. 13. Opponent är professor Jacob Carstensen, Århus universitet, Danmark, och kustos är professor Kai Lindström, Åbo Akademi.

På grund av rådande omständigheter kan disputationen inte följas på plats och ställe, utan på distans via adressen: https://aboakademi.zoom.us/j/61940079411. (Se nedan för praktiska anvisningar.)

Louise Forsblom är född 24.10.1990 i Karis. Hon avlade studentexamen 2009 vid Hangö gymnasium och FM-examen i akvatiska vetenskaper 2015 vid Helsingfors universitet.

Louise Forsblom kan vid behov nås via e-post louise.forsblom@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria: https://www.doria.fi/handle/10024/177127?locale=lsv.

Louise Forsblom.

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.

 

 

Praktiska anvisningar för att följa med disputationen på distans

 

För att följa med disputationen behövs programvaran Zoom eller webbläsaren Google Chrome. Du behöver inte skapa ett Zoom-konto för att kunna följa med disputationen. Om du installerar appen deltar du genom att klicka på möteslänken varefter du bör tillåta att länken öppnas i Zoom-appen.

Under disputationen bör åhörarna inte slå på sin mikrofon eller video (av sig själva).

I slutet av tillställningen är det möjligt att ställa frågor. Har du en fråga kan du visa det genom funktionen ”Raise Hand”. Förbered dig gärna genom att ha en mikrofon installerad på din dator eller genom att ha frågan färdigt formulerad i ett textdokument på datorn därifrån du sedan kopierar in den i Zooms chattfunktion.

Frågor om åhörarnas ev. tekniska problem bör inte ställas via Zooms chatt.